Hæk-Hans Peter og de 20 kreaturer

En lejekontrakt sommeren 1850


Copyright © 2011, Søren Chr.
Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes

 

 

 

 


Af Søren Chr. Bentzen, Januar 2011


Et af de mere pudsige og løjerlige arrangementer, som Jens Christian Jensen i Fjeldgaard stod bag, var en lejekontakt, hvori han udlejede 5 tdl. til tjenestekarlen, Hans Peter Larsen i nabogården Krogen. Hæk-Hans Peter, som han også kaldtes, fik for en periode af hele 50 år mod en betaling af 4 rigsdaler årligt råderet over en hedelod, som var del af en samlet parcel på 11-12 tdl. På den øvrige del af parcellen var opført et teglværk. Selve lejekontrakten var der i og for sig ikke noget usædvanlig i. Heller ikke, at Hans Peter havde tilladelse til at bygge et hus på stedet. Men den indeholdt også noget så usædvanligt som en fæstemålsaftale, hvor Hans Peter indvillige i at passe Fjeldgaards 20 tøjrede kreaturer - i 50 år !!! Aftalen blev sågar tinglyst i pantebogen.

Jens Christian Fjeldgaard forpligtede sig til gengæld til at bygge en 2 fags stor stald til den østre ende af det hus, som Hans Peter havde lov til at lade opføre. Stalden skulle udelukkende bruges til at huse dyrene om natten, fordi Hans Peter skulle trække dem ind hver aften.

 

 

Leiecontract

 

1. Imellem os undertegnede som Eier Jens Christian Jensen boendes i Fjeldgaard i Dronninglund Sogn og Hans Peter Larsen som Leier, hvorved den første overlader til den sidste et stykke Jord af min søndre Hedelod som i Størrelse anslaaes til 5 Tønder Land i 50 Aar, nemlig fra 1850 til 1900 samme Dato. Bemeldte stykke Jord haver Leieren Lov til at bygge et Huus derpaa og afbenøte paa bæste Maade.

 

2. Jeg Hans Peter Larsen forbinder mig til at betale til Eieren 4 Rd. skriver fire Rigsbankdaler aarlig, som betales første Gang 1te November 1850 og desuden forbinder jeg mig til at passe Eierens tyve fæstet Kreaturer, som kan græsses der paa den øvrige deel af Loden, men derimod skal Eieren bygge 2 Fag Huus til Øster Ende af mit Huus til at huse Kreaturerne i om Natten, da jeg tillige skal trække dem baade ud og ind.

 

3. Jeg Jens Christian Jensen holder Leieren fri for alle kongelige Skatter og Udgivter af Jordet.

 

Fjeldgaard, den 28 Juni 1850     Som Eier Jens Christian Jensen.    Som Leier Hans Peter Larsen

  - Den sidste del af aftalen kan nok vække undren og forbavselse. Man kan måske ikke ligefrem sige, at arrangementet var forstandigt med så lang en fæstemålsperiode ! - dog skal man ikke være blind for, at Hans Peter måske så aftalen som en mulighed for at komme i gang med sit eget i en tid, hvor det ofte var umådeligt svært at hæve sig socialt. Men at love at passe kreaturer i hen ved 50 år og hver dag trække dem ind eller ud forekommer alligevel ugennemtænkt !! Ikke desto mindre skete det. Det skal her siges, at aftalen ikke kom til at være det halve århundrede, so m aftalt, for umiddelbar før Jens Christian Jensen Fjeldgaards afrejse til USA omkring den10. oktober 1869 blev den aflyst - mere nøjagtig d. 6. oktober 1869:

 

 

”Vi underskrevne Jens Christian Jensen Fjeldgaard som Eier og Hans Peter Larsen som Leier vare gjensidigen forenede om at ophæve nærværende Leiecontract og kan aflyses og udslettes af Protocollen.

Bolleskov, den 6. October 1869.    Jens Christian Jensen Fjeldgaard.  Som Leier Hans Peter Larsen

 

 

  

Sagen var nemlig den, at Hæk-Hans Peter havde købt arealet for 100 rigsdaler og formåede, at få Jens Christian Fjeldgaard til yde et lån på 150 rigsdaler med sikkerhed i huse og jord. Hans Peter Larsen kom til at bo der en lang årrække, og stedet eksistere stadig som selvstændig ejendommen med matr.nr. 6c, Fjeldgaard, Strandfjerdingens sydlige del, på adressen Krogensvej 16. Det omtalte og nu nedlagte teglværk var lokaliseret på matr. nr. 6b, Krogensvej 18

 

 

       

For Documenter af Første Klasse som angaar 100 Rd. Stempel Tarif No. 6, Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 400 Rd. Taxt: 64 Sk.. Skjøde


Jeg underskrevne Jens Christian Jensen af Fjeldgaard erkjender herved at have solgt til Hans Peter Larsen af Vester Melholt den fra min Eiendom, tilhørende mig ifølge Skjøde tinglæst 7. October 1847, ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 1. Marts 1862 udstykkede Parcel betegnet Matr.No. 6c af Fjeldgaard i Dronninglund Sogn, Strandfjerdings sydlige Deel, af Hartkorn 2 ½ Alb., Gammelskat 11 Skilling med paastaaende Bygning.

 

Og da bemeldte H. P. Larsen har betalt den kontraherede Kjøbesum 100, skriver Et Hundrede Rigsdaler, saa tilskjøder jeg ham herved Eiendommen, som han har i Besiddelse, og hvilken saaledes fra nu af tilhører ham med fuldstændig Eiendomsret og med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed en har tilhørt mig, hvoriblandt ham overtaget den aarlige Afgift til Dronninglund Sogns Skoler efter Fundats 28. aug. 1719 efter Eiendommens Hartkorn, og svarer Skatter og Afgifter for Fremtiden, hvorhos bemærkes at en tidligere Eier mangler tinglæst Adkomst, men er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Eiendommen skadesløst. Eiendommens Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende medfølger.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast i Fjeldgaard, den 18. September 1869

 

Jens Christian Jensen

 

Hermed Kort paalydende: ”Matr.No.6c, Parcel No.3 af Matr.No. 6 (Fjeldgaard) Strandfjerdingens sydlige Deel, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, udstykket Aar 1861 personligen af Vilh. Buhl, Landinspecteur - Overensstemmende med Hartkorn 0-0-0-2 ½ ; Gammelskat o-11 Sk ”  - Matrikelscontoiret i Februar 1862, Bache Fin

 

Saa fulgte og saalydende Attest: ”Dags Dato er betalt 8 Skilling til Sognets Fattige i en Handel imellem Hans Peter Larsen og Jens Christian Jensen.

Gjeraa, den 27 September 1869.        Peder Christian Jensen, Sogne Raads Mand”

 

 

 

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 25 Rd. Stempel Tarif No. 3, Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klase som angaar 100 Rd. Taxt 16 Skilling. Stempelmærke for Kongeriget Danmark 8 Skilling, Sæby den 17. September 1869. Chr. Sørensen. Panteobligation


Jeg underskrevne Hans Peter Larsen af Vester Melholt, Dronninglund Sogn tilstaar herved at være skjyldig til Boelsmand Jens Christian Jensen Fjeldgaard i Bolleskov, Dronninglund sogn den Sum 150 Rdl, skriver Et Hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt. Af denne Capital svarer jeg i aarlig Rente 4 procenter som erlægges i hvert Aars 11. Juni og 11. December Termin, hvergang med det halve paa Kreditorens Bopæl. Capitalens Betaling i sin Tid skeer ligeledes paa Creditorens Bopæl og et halvt Aars Varsel til Opsigelse fra en af Siderne. Til Sikkerhed for bemeldte Kapital med Renter og skadeløst Omkostninger pantsætter jeg herved med Første Prioritets Panterettighed i mit eiende og tilskjødede Eiendom og Huusbygninger Matr.No. 6c af Fjeldgaard, Hartkorn 2 ½ Alb, Gammelskat 11 Skilling. Alt saa Ind- og Udbo, alt saa Avl og Afgrøde. Alt hvad jeg eier eller eiende vorder. Mit Skjøde er underskrevet den 18. September 1869, men fortiden ikke tinglæst. Dersom Pantet forringes, Skatter eller Afgifter kommer til Restance eller, eller Renterne ei til rette Forfaldstid erlægges, skal Kapitalen være opsagte ligesaa fuldt, som om ½ Aars foregaaende Opsigelse havde fundet Sted og min Creditor være berettiget til at søge Fyldestgjørelse i Pantet. I Tilfælde af Søgsmaal for Capital, Renter og Omkostninger underkaster jeg mig den ved Forordningen af 25 Januar 1828 foreskrevne hurtige Retsforfølgning. Til Bekræftelse har jeg derved min Panteforskrivning egenhændig underskrevet i Overværelse af medundertegnede 2de Vitterlighedsvidner. Pengene staar uopsigelige i 9 Aar, skriver ni Aar.

 

Vester Melholt, d. 28 September 1869   Hans Peter Larsen m.f.p.

 

Til Vitterlighed     C. P. Brunselius    C. C. Schjoldan

 

 

Knud jensen 16.02.2012 15:43

Hej Søren
Hvad ved du om "Nørkærmølle"

MVH
Knud

| Svar

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vidneudtalelser, hvor hvor der blev plads til Siigs kommentar.
M.v.h. Henny

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.