Fortællinger fra Vendsyssel

Generationsskiftet i Krogen 1849

Skøder og aftægtskontrakt.

Copyright © 2011, Søren Chr . Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes
Af Søren Christian Bentzen, 2010

Da min tipoldmoder Ane Margrethes forældre Else Jensdatter og Christen Christensen i Krogen i Vester Melholt i Dronninglund sogn besluttede sig for at overdrage gården til sønnen Christen, blev der udfærdiget skøde og aftægtskontrakt. Foruden selve gården omhandlede overdragelsen også et lille husmandsbrug kaldet Babylon. Derimod medfulgte ikke Krogens englod ved havet ved Øster Melholt. Den blev overtaget af svigersønnen, Jens Chr. Jensen i Fjeldgaard. 

For at tilgodese døtrene Ane Margrethe og Else Marie ved generationsskiftet modtog svigersønnerne, Jens Christian Jensen i Fjeldgaard og Søren Hansen i Voerså  hver 1100 rigsdaler, imod at give afkald på yderligere arv, når svigerforældrene engang var døde. Disse afkald, som er blevet fundet i Skøde- og Panteprotokollen fra Dronninglund Herred af min slægtning Frank Haslund Pedersen, er ikke medtaget her, men er dateret 13. dec. 1850 og efterfølgende tinglæst i pantebogen.

Aflyst og udslettet den 19. Juli 1855. Qvittering Litra T, Folio 304”. 

Aftægtskontrakten, der blev udfærdiget samme dag som skøderne, kom kun til at stå ved magt i 6 år, da den fik anmærkningen: 


1007 No. 10 F VII R Første Klasse for Sum over 800 til ikke over 900 Rbd. 6 Rigsbankdaler. Bentzen 1849 Malling. Skjøde.

Underskrevne Christen Christensen sælger, skjøder og overdrager herved til min søn Christen Christensen følgende mig tilhørende Eiendomme, nemlig:

A. Gaarden Krogen med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendom i Ager, Eng, Overdrev og Skov, som i den nye Matrikel er ansat for uprivilegeret Hartkorn Ager og Eng 3 Tdr. 3 Skj. 2 Fdk. 2 ¾ Album, under Matr.No. 5a og 8 med Gammelskat 25 Rigsbankdaler 2 Skilling, og er beliggende i Dronninglund Sogn og Herred, hvorimod den under samme min Gaards Gammelskat henhørende men i Kjær Herred, Aalborg Amt beliggende Eng, som under No. 31 i den nye Matrikel, der er ansat for uprivilegeret Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb., og af mig ved Skjøde af Dags Dato er afhændet til min Svigersøn, Jens Christian Jensen i Fjeldgaard, er dette Salg uvedkommende.

B. Stedet Babylon, med tilliggende Jorder, der under No. 13 i Melholt Eierlaug i Dronninglund Sogn i den ny Matrikel er ansat for uprivilegeret Hartkorn 3 Skj. 2 Fdk. 1 Alb. med Gammelskat 3 Rbd. 94 Sk. saavelsom og den under samme mit Steds Gammelskat hørende men i Kjær Herred, Aalborg Amt beliggende Eng, og i den ny Matrikel under No. 37 er ansat for uprivilegeret Hartkorn 2 Skj. 3 Fdk. 1 Album, og

C. Bemeldte Gaard og Steds Anparter i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiender, der er matrikuleret for Tiendehartkorn, nemlig Gaardens 1 Skj. 1 Fdk., og Stedets for 2 Album enkelt, eller for hver Tiende, samt endeligen den ved Gaarden og Stedet værende mig tilhørende Besætning, Ind- og Udbo, Avl og Afgrøde,

Og sælges de ovennævnte Eiendomme til bemeldte min Søn paa følgende Vilkaar:

1. at dersom det med Hensyn til ovennævnte til min Svigersøn solgte Eng maatte, for at faa Gammelskatten delt, bliv nødvendigt at foretage Udstykning af Gaarden Krogen, da skal i saa Fald min søn være pligtig at udrede det halve Beløb af de paa denne Forretning medgaaende Omkostninger, og

 2. det paa Stedet Babylons Hedelod værende Huus og Hedelodden taaler min Søn, at Niels Jensen Langbak og Hustrue beboer, bruger og afbenytter som Fæste, saalænge de lever uden nogen Afgivt at svare efter den Contract, som de for Besiddelsen have ihænde, men efter deres Død tilhøre Huset og Eiendommen min Søn eller Stedets Eiere.

Og da Kjøberen bemeldte min Søn Christen Christensen har fyldestgjort mig for den accorderede Kjøbesumma 1480 Rigsbankdaler Sølv, dels ved Udbetaling af 900 Rbd. Og dels ved ifølge en mellem mig og ham under Dags Dato oprettet Aftægtscontract at have tilpligtet sig at udrede til mig og Hustru saalænge nogen af os lever, en aarlig Aftægt, der paa anordnet Maade er capitaliseret til 500 Rigsbankdaler Sølv, saa skal de herved solgte Eiendomme m. m. herefter tilhøre ham og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret, og med de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvorved samme af mig har været eiet efter thinglæst Skjøde af 22. marts 1844 og i Henhold til hvilket jeg hjemler ham det herved solgte efter Loven fri for Enhvers Paatale.

Det bemærkes:

1. at en forhen Eier af Stedet Babylons Tilliggender og Tiender, Christiane Obel, f. Gottschalk, ikke findes derpaa have thinglæst Adkomst.

2. at istedet for Niels Jensen har nu hans Søn, Jens Nielsen Skotland Fæste paa det under Litr. 2 herover nævnte Huus og Hedelod, hvilket Fæstebrev formedelst min Søn i alle Maader respekterer efter dets Indhold, men er og berettiget til at hæve og for qvittere der efter samme aarlige skal præsteres.

Skrevet i Langheden den 28. Oktober 1849.   Christen Christensen m.f.p.

Til Vitterlighed:   H. P. Theilmann     Peder Christensen.

646. No. 13 F VII R Tredie Klasse for Sum af over 1400 til ikke over 1600 Rbd. 1 Rigsbankdaler. Bentzen 1849 Malling. At der om den vedhæftede Skjøde ommeldte Afhændelse af Gaarden Krogen m. m. i Dronninglund Sogn, ingen skriftlig Kjøbecontract imellem os har været oprettet, attesteres herved. Den 28. October 1849 Christen Christensen m.f.p.   Christen Christensen

Provst Lunds Qvittering af 28 October 1849 for til Dronninglund Sogns Fattigkasse er betalt 8 Skilling medfulgte.

No. 5   F VII R Første Klasse for Sum af over 300 til ikke over 40 Rbd. 2 Rigsbankdaler 64 Skilling. Bentzen 1849 Malling. Skjøde.

Jeg underskrevne Christen Christensen af Krogen i Dronninglund Sogn sælger, skjøder og overdrager herved til min Svigersøn Jens Christian Jensen, Eier og Beboer af Fjeldgaard i ovennævnte Sogn, en i Kjær Herred, Aalborg Amt beliggende Eng, som under No. 31 i den nye Matrikel, der er ansat for uprivilegeret Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Album, men i Henseende til Gammelskat henhører under den paa Krogens Eiendomme i Dronninglund Sogn hvilende Gammelskat 25 Rigsbankdaler 2 Skilling, og saafremt det for at erholde denne Skat delt, maatte blive nødvendigt at udstykke Gaarden Krogens Eiendomme, da skal i saa Fald ovennævnte min Svigersøn være pligtig at udrede det halve Beløb af de paa denne Forretning medgaaende Omkostninger. Og da Kjøberen bemeldte min Svigersøn, Jens Christian Jensen, har tilfredsstillet mig for den accorderede Kjøbesum 400, skriver fire Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa skal den ovennævnte Eng herefter tilhøre ham med fuld Eiendomsret og med de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvormed den af mig har været eiet efter tinglæst Skjøde af 22. Marts 1844, og i Henhold til hvilket jeg hjemler ham det Solgte efter Loven fri for Enhvers Paatale.

Skrevet i Langheden, den 28. Oktober 1849.     Christen Christensen m.f.p.

Til Vitterlighed:    H. P. Theilmann          Peder Christensen

30 No. 5  F VII R Tredie Klasse for Sum af over 300 til ikke over 400 Rbd. 24 Rigsbankskillig. Bentzen 1849 Malling. At der om den vedhæftede Skjøde berørte Handel om en Eng af Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb. ingen skriftlig Kjøbecontract imellem os har været oprettet, attesteres herved. Den 28. October 1849           Christen Christensen     Jens Christian Jensen.

Provst Lunds Qvittering af 28. October 1849 for til Dronninglund Sogns Fattigkasse er betalt 8 Skilling medfulgte.

1146. No. 7 F VII R Første Klasse for Sum af over 500 til ikke over 600 Rbd. 6 Rigsbankdaler. Bentzen 1849 Malling. Aftægtscontract.

Da jeg underskrevne Christen Christensen, har ved Skjøde Dags Dato afhændet til min Søn Christen Christensen min eiende og paaboende Gaard Krogen og underhørende Sted Babylon, beliggende i Dronninglund Sogn og Herred og derved værende mig tilhørende Besætning, Ind- og Udbo, Avl og Afgrøde, imod at han foruden den i Skjødet benævnte Pengebetaling, udreder til mig og Hustru, saalænge vi lever, en aarlig Aftægt, saa have vi desangaaende  til gjensidig Bebyggelse, herved fast og bestemt som følger:

1. saalænge jeg og min Hustru leve, gives os af bemeldte min Søn fri og forsvarlig Husly, Klæde, Føde, Lys og Varme, samt i Sygdoms Tilfælde omhyggelig Pleie, saagodt som han og Familie det selv nyder, og saaledes som vi hidindtil have været vante, men dersom vi, enten formedelst Uenighed eller af andre Grunde i Tidens Længde, ikke skulle finde os tilfreds med at nyde saadan vor Underholdning i Forening med min Søn og ved hans Bord, da skal han i saa Fald være pligtig til istedet derfor og efter vores Valg,

2. at indrette i Stuehuset et passende Værelse til os med fri Adgang til Kjøkken og Bryggers eller og opbygge et Huus ved Gaarden til Beboelse for os, og indrette det med en Stue, et Sovekammer, et Spisekammer, Kjøkken og Bryggers, forsynet med Skorsten, Ovnsted, Bagerovn og Kjedelgrube samt Kakkelovne. Stue og Kammeret forsynes med Loft, Gulv, Vindue, Døre og tvende Sengesteder samt de fornødne Hylder, alt forsvarlig og godt og som i alle Maader vedligeholdes af ham, saalænge vi eller en af os beboer det, men vare vi ved Døden afgaaende, skal det, saavelsom hvad vi af Indbo og Gangklæder efterlader os, tilhører min Søn.

3. giver han os aarlig til vort Ophold: 4 Tønder Rug; 1 Tønde Byg; 2 Tønder Malt; 5 Skjæpper Gryn; 2 Lispund røget Flæsk; en fed Gaas; 2 Lispund tørre Flynder; 2 Lispund Klipfisk; 2 Lispund gammel Ost; 2 Tønder Kartofler; 200 Grønkaal; 1 Skjæppe stort Salt; 1 Skjæppe smaat Salt; 2 Lispund Talg; 6 Pund Kaffebønner; 3 Pund Kandis; 52 Potter Brændevin med en Pot om Ugen; de fornødne Haveurter og frie Adgang til Haven samt i Penge 5 Rigsbankdaler Sølv; og endelig 12 Læs gode og tørre Ovntørv. Foranførte Præstationer ydes os i vores Bopæl til efternævnte Tider af Aaret, nemlig Kornet, Grynen, Maltet, Osten, Saltet, Kaffebønnerne, Sukkeret og Pengene 1ste Januar, 1ste April, 1ste Juli og 1ste October, hver Gang med en Fjerdepart. Flæsket, Gaasen, Flynderne, Klipfiskene; Kartoflerne, Kaalen og Talgen hvert Aar til Michelsdag, Tørvene til St. Hansdag og Haveurterne ligesom vi behøve disse, og alt i gode, sunde og forsvarlige Varer;

4. fodrer og græsser han for os aarlig 4 Faar med Lam og holder til vor Afbenyttelse en nybærende [1] Ko, som for, at vi ikke skal mangle Mælk, ombyttes hvert Aars 1ste Mai og 1ste November med Ko, som nyligen har kælvet. Koen og Faarene fødes og græsses ligesaa godt som hans egne Køer og Faar;

5. aarligen befordrer han os til Kirke to Gange, som og i Sygdoms Tilfælde lader Præsten hente til os. Ligesaa skal han og være pligtig til at levere en for min Alder brugelig Hest to Gange aarlig til at udreise paa, dog ikke i Drivningstiden [2] og ei til længere Vei end 2 a 3 Mile. Fremdeles besørger han os vort Korn til og fra Møller, og endelig lønner og fæster han en Pige til vor Opvartning.

6. Af vort Indbo forbeholde vi os til Afbenyttelse, saalænge vi leve: vore Gangklæder, Kister, Sengeklæder til to Senge, en Kobberkjedel paa ½ Td. Rum, 2 Jerngryder, en Strippe og en Spand.

7. Dersom jeg eller min Hustru ved Døden maatte afgaa hos bemeldte min Søn, da skal han være pligtig til at bekoste enhver af os en til vor Stand passende sædelig Jordefærd, og skal da, nemlig naar enten jeg eller min Hustru ved Døden afgaar, den halve Deel af den herved bestemte Aftægt bortfalde, dog med Undtagelse af Tørvene og Opvartningen af Pigen.

8. Dersom jeg og Hustru i Tidens Længde maatte finde os misfornøiede med at opholde os hos vores Søn, da skal vi være berettiget til at flytte andetsteds hen, og i saa Fald skal han være forpligtet til i stedet for den foran betingede Aftægt aarligen at udbetale os 100, skriver eet Hundrede Rigsbankdaler Sølv, med en Fjerdedel den første Dag i hvert af Aarets fire Kvartaler, og naar vi dør, da endvidere 10, skriver ti Rigsbankdaler til ethvert af vores Begravelser, og naar en af os dør, bortfalder af de ovennævnte 100 Rbd aarlig 50 Rbd. Endeligen forbeholder vi os, hvad enten vi forblive hos vores Søn eller flytte fra ham efter forgodtbefindende at bestemme, hvorledes de os tilhørende rede Penge eller Penge-Effecter, som vi maatte efterlade os efter vores Død, skal deles mellem vore Livsarvinger, men hvad vi forøvrigt maatte efterlade os, skal ifølge det min søn meddelte Skjøde og denne Contract være ham tilhørende.

9. Den herved betingede Aftægt skal til Udvidelse af forbemeldte  min Søn og efterkommende Eiere af den ham solgte Eiendom hæfte paa samme, samt Avl, Afgrøde, Sæd, Besætning, Ind- og Udbo, samt den Assurancesum, hvorfor Gaardens Bygninger maatte være forsikrede i Brandkassen, med første Prioritet, saalænge nogen af os, jeg og min Hustru, lever, og i hvilken Henseende denne Contract blive at thinglæse.

Jeg underskrevne Christen Christensen tilstaar herved at have med min kjære Fader, Christen Christensen indgaaet og afsluttet foranførte Aftægtscontract, hvilken jeg herved tilforpligter mig nøiagtig og i alle Maader at holde, opfylde og efterkomme, ligesom jeg og herved indrømmer ham og Hustru den Sikkerhed som foroven i 9. Post er betinget for den disse tilkommende Aftægt. Med Hensyn til Forbruget af de stemplede Papier angives, at Værdien af den accorderede Aftægt er beregnet efter Kapiteltaxten af de i Egnen gangbare Priser, for et Aar 100 Rbd., der for fem Aar andrager 500 Rbd. Og disse tillagte 60 Rbd. for Indretningen af Beboelsesleiligheden samt 20 Rbd. for Begravelserne, udgjør ialt 580 Rigsbankdaler Sølv.

Skrevet i Langheden, den 28de Oktober 1849, Christen Christensen m.f.p.  Christen Christensen

Til Vitterlighed:   H. P. Theilmann      Peder Christensen

[1] nykælvet

[2] Drivningstiden var når studene i forsommeren blev drevet sydpå til opfedning i marsken i Slesvig og Holsten.

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.