Fortællinger fra Vendsyssel

Jens Chr. Fjeldgaard som nybygger i Nebraska

Oversatte afskrifter af dokumenter fra Natioanal Archive i Washington

Copyright © 2010, Søren Chr.Bentzen, Alle rettigheder forbeholdesAf Søren Chr. Bentzen, Efteråret 2010

Man kan roligt sige, at Jens Christian Jensen Fjeldgaard var en foretagsom mand. Det vides ikke, at han allerede havde planer om at blive nybygger på den amerikanske prærie, inden han rejste fra Danmark i 1869. Han havde jo gården hjemme i Bolleskov, og havde over for sønnen Jens ladet antyde, at han ikke helt kunne udelukke, at han måske engang vendte hjem igen. Ikke desto mindre afsværgede han allerede i det efterfølgende forår sit danske tilhørsforhold - mere nøjagtig d. 2. april 1870 - og blev efterfølgende nybygger i Nebraska.

Dokumenterne vedrørende hans erhvervelse af jorderne i Saunders County er arkiveret på National Archive i Washington. De er her forsøgt oversat til dansk, selvom det juridiske sprog i de originale papirer ofte ikke lader sig fyldestgørende oversætte.
 
Ud over dokumenterne vedrørende selve erhvervelsen af nybyggerstedet indeholder sagsmappen også Jens Christian Jensen Fjeldgaards statsborgeskabspapirer, hvoraf fremgår statsborgerskabet blev opnået d. 11. april 1876.

De forskellige dokumenter er her lagt ind kronologisk, så man kan følge hele proceduren fra begyndelsen til endelig godkendelse af retten til tilskødning af nybyggerjorderne 5 år senere.

Når statborgerskabsdokumenterne også er at finde her, skyldes det udelukkende, at amerikansk statborgerskab var påkrævet for erhvervelsen af jord under loven om nybyggerjord.Copy

DECLARATION OF INTENTION


- Hensigtserklæring om amerikansk statsborgerskab -


Jeg, Jens Christian Jensen Fjeldgaard erklærer under ed, at det er min virkelige og oprigtige hensigt at blive statsborger i De forenede Stater, og tilbagekalder og afsværger for evigt al troskab og hengivenhed til alle og enhver anden fremmed prins og  fyrste - land og herredømme i det hele taget - og især til Kongen af Danmark for hvem jeg var undersåt.

Jens Christian Jensen Fjeldgaard

Underskrevet i min nærværelse og sværget overfor mig på mit kontor i Fremont, den 2. april 1870.   R. A. Bain

Jeg, J. J. Hawthorne, fuldmægtig for distriktsretten for Dodge County bekræfter, at det ovennævnte er en sand kopi af den originale hensigtserklæring beroende her på mit kontor fra Jens Christian Jensen Fjeldgaard om at blive amerikansk statsborger.

Til bekræftelse herfor har jeg herunder underskrevet mit navn og tilføjet den nævnte domstol segl på mit kontor i Fremont i nævnte Dodge County, den 2. april 1870

J. J. Hawthorne, fuldmægtig

HOMESTEAD

Ansøgning nr. 8340. Land Office i Lincoln, Nebraska, 13 juni 1871

Jeg, Jens Christian Jensen Fjeldgaard af Saunders County, ansøger herved om tilladelse til at tage nybyggerjord i besiddelse - under bestemmelserne i Kongreslov af 20 maj 1862 under titlen ”En Lov til sikring af hjemsted for aktuelle nybyggere på offentlig ejet jord” - nemlig den nordlige halvdel af den sydvestlig fjerdedel i sektion 2 i Mariposa Township ( township nr. 15 nord, range nr. 6 øst ) omhandlende 80 acres.

Land Office i Lincoln, den 13. juni 1871  Jens Christian Jensen Fjeldgaard.

Jeg, H. W. Sommerlad, registrator på landbrugskontoret, attesterer herved,

- at den ovenanførte ansøgning er med henblik på opmålt landbrugsjord af den art, som ansøgeren er lovligt berettiget til at tage i besiddelse under Kongreslov af  20 maj 1862, og

- at der ingen tidligere, gældende eller modstridende rettigheder er på denne jord.

H. W. Sommerlad , registrator

HOMESTEAD

Betalingskontoret, Lincoln, Nebraska, 13. juni 1871

Kvittering vedr. ansøgning nr. 8340.

Modtaget af Jens Christian Jensen Fjeldgaard den sum af  fjorten dollars, som er beløbet for betaling af registrering og modtagelse af adgangstilladelse til den nordlige halvdel af det sydvestlig hjørne i sektion 2 i township 15 nord, range 6 øst (Mariposa Township) under Kongreslov af 20 maj 1862 under titlen ”En Lov til sikring af hjemsted for aktuelle nybyggere på offentlig ejet jord”

- 14 Dollars  -                                                            

    W. Chapin, kasserer

AFFIDAVIT

- Skriftlig erklæring under ed -

Land Office i Lincoln, Nebraska, 13. juni 1871

Jeg, Jens Christian Jensen Fjeldgaard  af Saunders County, som  er blevet imødekommet med hensyn til min ansøgning nr. 8340 om en tilladelse til at tage jord i besiddelse i henhold til Kongreslov af 20 maj 1862 under titlen ”Lov til sikring af hjemsted for aktuelle nybyggere på offentlig ejet jord”, sværger højtideligt, at

”Jeg er familieoverhoved  og har til hensigt at blive statsborger i De forenede Stater, og

- at nævnte ansøgning er udfærdiget med henblik på egentlig bosættelse og opdyrkning,

- at den udfærdigede adgangstilladelse er udstedt til gavn for mig selv - ene og alene - og ingen måde direkte eller indirekte til brug eller gavn for nogen som helst anden person eller personer, hvem det så end er.

- at jeg heller ikke tidligere har modtaget og frasagt mig en tidligere adgangstilladelse under loven. .

 Jens Christian Jensen Fjeldgaard 

Sværget og underskrevet den 13. juni 1871 overfor H. W. Sommerlad, registrator på The Land Office (Landbrugskontoret).

- Statsborgerskab -


THE UNITED STATES OF AMERICA

The State Nebraska, Saunders County, ss

LAD DET VÆRE BEKENDTSGJORT, at ved Districts-rettens møde, holdt i og for nævnte County i Wahoo der, på den 11. dag i april i det Herrens år 1876 var til stede den ærede Geo W. Port, enepræsiderende dommer; J. W Moore, sherif i nævnte County og  F. M Stratton, dommerfuldmægtig i nævte ret, da den følgende blandt andre sager blev holdt nemlig: at JENS CHRISTIAN JENSEN FJELDGAARD, som har indfødsret i Danmark, mødte frem i et åbent retsmøde og fremførte ansøgning  om at blive

Statsborger i Amerikas Forenede Stater

og gjorde for retten gældende, at han under ed over for ærede Geo W. Post, dommer ved Distrikts-retten, mindst to år før hans tilladelse havde erklæret, at han med ærlig overbevisning  ønskede at blive statsborger  i De forenede Stater og for altid at give afkald  på enhver lydighed over for enhver tænkelig fyrste, hersker, stat eller magt og især over for KONGEN AF DANMARK, hvis UNDERSÅT han hidtil havde været, og nævnte ansøger har over for denne ret under ed erklæret, at han vil holde De forenede Staters forfatning, at han vil fuldstændig og ubetinget give afkald på og afsværge al lydighed og troskab mod enhver tænkelig fyrste, hersker, stat eller magt og især mod den ovenfornævnte magt ( KONGEN AF DANMARK). Idet  det over for retten således er blevet fyldestgjort, at nævnte ansøger har været bosat inden for De forenede Staters grænser for et tidsrum på mindst fem år inden hans ansøgning om statsborgerskab - og at han har ikke på noget tidspunkt i løbet af de nævnte fem år været uden for De forenede staters territorium, og han har opholdt sig i denne stat - Nebraska - mindst 1 år, og det er videre over for denne ret til fyldestgørelse fremført, at han har opført sig som en mand med god moralsk karakter, sådan som det fremgår af Amerikas Forendes Staters forfatning - og han er indstillet på at bidrage til den gode orden og lykke i dette land.

Hermed tilkendegives det af denne ret, at nævnte JENS CHRISTIAN JENSEN FJELDGAARD er blevet tildelt statsborgerskab i De forenede Stater.

Til vidnesbyrd  herfor har jeg F. M. STRATTON fuldmægtig i nævnte ret, hermed sat min hånd og tilføjet nævnte rets segl på mit kontor i WAHOO i nævnte County  den 11. APRIL 1876

F. M. Stratton, Fuldmægtig ved i Distrikt Retten

Endelige Kvittering nr. 5055 vedr. ansøgning nr. 8340

HOMESTEAD

Betalingskontoret i Lincoln, den 27. juni 1876

Modtaget af Jens Christian Jensen Fjeldgaard den sum af  fire dollars, som er anden del af betaling for registrering og modtagelse. Og er restbeløbet - som det er påbudt ved lov - for tilladelse til at tage jord i besiddelse, nemlig den sydlige halvdel af det sydvestlig hjørne i sektion 2 i township 15 nord, range 6 øst (Mariposa Township) under Kongres i Kongreslov af 20 maj 1862 under titlen ”En Lov til sikring af hjemsted for aktuelle nybyggere på offentlig ejet jord”

- 4 Dollars  -                                                    Geo. P. Tucker, kasserer

Final Affidavit Required of Homestead Claimants .

- Homestead Act of May 20, 1862 -

(  Endelig lovpligtig skriftlig erklæring under ed fra ansøgere til nybyggersteder )

Jeg, Jens Christian Jensen Fjeldgaard, som har taget et nybyggersted i besiddelse, nemlig den nordlige halvdel af den sydvestlige fjerdel i sektion 2 i township nr. 15 nord, range nr. 6 (Mariposa Township), som jeg i Lincoln, Nebraska er blevet tilladt at tage i brug i henhold til første sektion i Homestead - Loven af 20. maj 1862, - ansøger hermed om at fuldende min fordring dertil i kraft første forbehold af sekt. 2 i omtalte lov.

Og med den hensigt sværger jeg højtideligt,

  • at jeg en enlig mand på 55 år, og har statsborgerskab i De forenede Stater,
  • at jeg virkelig har bosat mig derpå, opdyrket omtalte stykke jord og boet der siden den 15. juni 1871 indtil nu,
  • at ingen del af omtalte jord er blevet overdraget til andre, men at jeg er den eneste og sande ejer som virkelig nybygger og
  • at jeg vil holde sand troskab overfor regeringen i De forende Stater,

Og jeg sværger yderligere på, at jeg er den samme person, som modtog adgangstilladelse nr. 8340, og at mit sande navn er skrevet nedenunder.

Jens Christian Jensen Fjeldgaard.

Jeg, J. B. M. Dowell, registrator på Land Office (landbrugskontoret) i Lincoln, Nebraska, bevidner herved, at ovenanførte skriftlige erklæring under ed er sket og underskrevet overfor mig denne 27. maj 1876. J. B. M. Dowell, Registrator

Final Proof required under Homestead Act May 20, 1862


( Endelig lovpligtig prøvelsesattest i. h. t. Homestead-loven af 20. maj 1862 )


Vi, John Rasmussen og Ellen C. Christensen sværger højtideligt, at vi i de sidste 6 år har kendt Jens Christian Jensen Fjeldgaard, at han er en enlig mand på over 21 år og er statsborger i De forenede Stater;

  • at han beboer den nordlige halvdel af den sydvestlig fjerdedel i sektion 2 i Mariposa Township,
  • at ingen anden person har haft bopæl på den nævnte jord i henhold til rettighederne om nybygger-hjemsted eller forkøb,
  • at den nævnte Jens Christian Jensen Fjeldgaard har taget det benævnte stykke jord i besiddelse og bosat sig der den 15 juni 1871, og har bygget et hus af fyrretømmer på 12 x 12 fod  (3,5 x 3,5 meter), tag af træspåner, en dør og to vinduer - og har boet i nævnte hus og gjort det til sit eneste hjem fra den 15. juni 1871 og indtil nu, og
  • at han siden nævnte bosættelsen har pløjet og opdyrket ca. 55 acres af omtalte jord - og har foretaget følgende forbedringer derpå, nemlig: bygget en stald til 5 heste, et kornmagasin på 7 x 14 fod ( 2,1 x 4,2 meter ), gravet en brønd og tilplantet over 5 acres med træer.

Denne skriftlige edsaflæggelse er sket overfor en notarius publicus på grund af afstanden til landbrugskontoret.

John Rasmussen      Ellen C. Christiansen

Jeg, Geo. E. Dorsey, attesterer herved at den ovenanførte skriftlige erklæring under er sket og underskrevet overfor mig, den 23 juni 1876.

Geo. N. E. Dorsey , notarius publicus

Jeg attesterer, at John Rasmussen og Ellen C. Christiansen, hvis navne er underskrevet den foranstående skriftlige erklæring under ed, er respektable mænd.

                                                                Geo. N. E. Dorsey, notarius publicus

HOMESTEAD

Land Office i Lincoln, Nebraska, 27. juni 1876

Endelige certifikat nr. 5055  vedr. ansøgning   nr. 8340

Det attesteres herved, at Jens Christian Jensen Fjeldgaard i overensstemmelse med  bestemmelserne i Kongreslov af 20 maj 1862 under titlen ”En Lov til sikring af hjemsted for aktuelle nybyggere på offentlig ejet jord” til fulde har betalt for den sydlige halvdel af den sydvestlig fjerdedel i sektion 2 i Mariposa Township ( township nr. 15 nord, range nr. 6 øst ) omhandlende 80 acres.

Det tilkendegives derfor, at ved fremvisning af dette certifikat for Kommissæren for General Land Office, at nævnte Jens Christian Jensen Fjeldgaard er berettiget til skøde for det stykke jord, som er nævnte ovenfor.

J. B. M. Dowell , Registrator

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.