Fortællinger fra Vendsyssel

Fjeldgaards gl. indermark bliver til klit

Gaardens dødsdom...

Copyright © 2010, Søren Chr . Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes


Af Søren Chr. Bentzen


Sandflugten i Vester Melholt 

 

Gennem flere århundreder havde man kæmpet mod sandet i bl.a. Vester Melholt - eller "Melholt norden Aaen", som det af og til kaldtes. Gården Fjeldgaard var al den tid støt faldet så meget hartkornsangivelse, at den nu kun blev betragtet som et husmandssted, og forarmelsen ville tilsyneladende ingen ende tage og truede efterhånden med at brede sig længere ind i landet. Derfor havde Hjørring Amt under ledelse af sandflugtskommissær Fay indkaldt til møde 1. marts 1861 på Asaa Kro, for at få sat en endelig stopper for den vedvarende svøbe. Ud over Melholt Sande, som det plagene område i Vester Melholt blev kaldt, havde man også store problemer i Geraa og Asaa. Også Sæby, Albæk og Volstrup sogne var berørte.

Hjørring Amt havde tidligere sendt en indstilling til Indenrigsministeriet, om at udstede en resolution, som kunne påbyde lodsejerne at medvirke til bekæmpelse af sandflugten. Ministeriet var enig i, at dette tiltag var nødvendigt, og udstedte dersangående 11. august 1860 resolutionen om klitoverdragelsen, som efterfølgende blev forkyndt for de indkaldte ejere af de berørte ejendomme  under mødet på Asaa Kro. Resolutionen påbød lodsejerne i al fremtid at vedligeholde sandflugtsstrækninger under sandflugtsbestyrelsens tilsyn.

I Vester Melholt handlede det bl.a. om Krogen, Babylon, Fjeldgaard, Skotland og Knirren. For Krogens vedkommende gjaldt det i praksis for den østlige del og især de hedelodder, som havde hørt under det nedlagte husmandssted Babylon. Af de fjeldgaardske jorde berørte det især den 15 tdl. store indermark mellem Krogen og åen, hvorpå den oprindelige Fjeldgaard lå. Resolutionen blev derefter tinglyst som klausul på ejendommene.

De restriktioner, der nu var blevet oplagt jorderne nord for åen, gjorde, at  Jens Christian Jensen ( Fjeldgaard ) i vinteren 1861-62 ansøgte Indenrigsministeriet om tilladelse til at udstykke  resterne den gamle gård i Vester Melholt i 3 parceller. Han havde allerede da frasolgt gårdens oprindelig havlod i Østermelholt og en lille englod nordøst for Snørholt. Tilladelsen til udstykning af de resterende jorder fik han i marts 1862, men der skulle gå yderligere tre år før han sælger den første parcel. Selve indermarken blev udstykket under matr. nr. 6a og siden er der blevet rejst skov på arealet, som nu er en del af Melholt Plantage.

Selv boede Jens Christian Jensen Fjeldgaard allerede da i Bolleskov, hvor han fra Søren Jensen Møller i Bolle i 1857 havde fået skøde på 2 mindre tidligere fæstehusmandsbrug, som blev lagt sammen. Navnet "Fjeldgaard" blev ført over på Bolleskov-ejendommen, samtidig med at det blev brugt om en gård - eller rettere et husmandsbrug, der var blevet opført på havlodden i Østermelholt. Denne ejendom var blevet solgt til Niels Bertelsen, som også gik under navnet Fjeldgaard. Han var fader til den senere lærer Fjeldgaard på Ulsted Rimmer. 

Udskrift af Hjørring Amts Klitoverdragelses-Protocol.

Aar 1861, den 1ste Marts mødte Kammerraad og Sandflugtscommissair Faye i Asaa Kroe for i Overværelse af Vidnerne Fuldmægtig Jansen af Hjørring og Kroemand Tomra af Asaa og efter forudgangen Varsel til Lodseierne i Dronninglund Sogns Sandflugtsstrækninger om dersteds at give Møde, at overdrage Eierne deres Sandflugtsstrækninger til fremtidig Vedligeholdelse, overensstemmende med Indenrigsministeriets Skrivelse af 16 April 1859 og Resolution af 11 August s.A -

Forbemeldte Resolution blev oplæst for de Tilstedeværende og taget til Indlemmelse paalydende: ”Indenrigsministeriet har under 11de denne Maaned tilskrevet mig saaledes: Efter Hr. Amtmandens Indstilling i behagelig Skrivelse af 12 s.M. befaler Ministeriet herved paa Grund af de deri oplyste Omstændigheder, at Sandflugtsstrækningerne paa Sæby Kjøbstads Jorder samt i Volstrup, Albæk og Dronninglund Sogne paa den i Ministeriets Skrivelse af 16 April s.A. foreskrevne Maade, overdrages vedkommende Grundeiere, hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Hvilket herved tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre føiende Foranstaltning. Hjørring Amt, den 16 August 1860. F. Esbensen. Til Hr. Kammerraad Sandflugtscommissair Faye.”

Som Lodtagere i Melholt Sande vare mødte Gaardmand Jacob Christensen af Skotland som Eier af Matr.No. 9, Gaardmand Jens Chr. Pedersen, Knirren som Eier af Matr.No. 11, Gaardmand Godske Nielsen, sammesteds som Eier Matr.No 12, Gaardmand Christen Christensen af Krogen som Eier af Matr.No. 5a, 5b og 13, Huusmand Jens Christian Jensen af Fjeldgaard som eier af Matr.No. 6 og Gaardmand Peder Christensen af Skotland som Eier af Matr.No. 7 og 8. for Gjeraa Sandes Vedkommende, der endnu ikke ere udskiftet og følgelig tilhører Gjeraa Byes Beboere i Fælled under Matr.No 35, var mødt Gaardmand  Christen Larsen af Gjeraa, og som Eiere af Asaa Sande gav ligeledes Møde Gaardmand Lars Peter Nielsen af Asaa som Eier af Matr.No. 15a og b og Gaardmand Jørgen Pedersen sammesteds som Eier af Matr.No. 28a og b.

Samtlige Tilstedeværende gjordes bekjendte med, at de fra Dags Dato overdrages deres Sander til fremtidig Vedligeholdelse og at de ere pligtige under Mulkt at foretage de Sanddæmpningsarbeider, som Sandflugtsbestyrelsen til enhver Tid maatte ansee fornøden, idet de herved overdragne Sander fremdeles vil blive under Bestyrelsens Tilsyn, og skulde det befindes, at Sandflugtsdæmpningen forsømmes eller de der givne Ordre ikke efterkommes, ville i saa tilfælde Arbeidet blive udført af leiede Folk paa deres Bekostning. -

Saa tilkendegaves ogsaa, at de dem paahvilende Forpligtelser vil paahvile de paagjældende Steder som en stedsevarende Byrde, hvisaarsag Udskrift af nærværende Forretning vil blive at læse til Tinge og det fornødne at indføre i Skjøde- og Panteprotokollen til Efterretninger for Fremtiden. -

Da ingen havde noget mod Forretningen at erindre blev den sluttet og med Underskrifter forsynet.    C. W. W. Faye    Jacob Christensen m.f.p.   Jens Christian Pedersen.     Godske Nielsen m.f.p.    Christen Christensen.   Jens Christian Jensen.     Peder Christensen.    Christian Larsen m.f.p.   Jørgen Pedersen m.f.p.   Lars Peter Nielsen.

Som Vidner: O. C. Jansen. P. M. Tomra . - Udskriftens Rigtighed attesteres C. W. W. Faye

Begjæringen om denne Forretnings Tinglæsning er udført under foregaaende Ekspedition.

Knud 17.02.2012 08:58

Hej Søren

Ja, nu du siger det så har jeg læst om branden som er noget underligt
Jeg kan bare ikke finde ud af hvordan den begyndte -der er noget lusk i det

Knud Erik jensen 16.02.2012 14:30

Hej søren

Min oldefar hedder Jens CHR. Pedersen
Og jeg tror at denne artikel
Som Lodtagere i Melholt Sande vare mødte Gaardmand Jacob Christensen af Skotland s

Knud E. Jensen 16.12.2011 09:50

spændende artikel

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.