Fortællinger fra Vendsyssel

Gåden om Helene Margrethe Pedersen

Lidt til inspiration !

- En lille beretning om, hvordan et "forsvundet" barn blev fundet   -
Copyright © 2011, Søren Chr. Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes

Af Søren Christian Bentzen,  Vinteren 2011

De fleste slægtsforskere kender sikkert til, at personer forsvinder ud i den blå luft og nærmest er mulige at opspore. Man vil gerne have en fuldendt slægtsbog, men mangler stadig oplysninger om enkelte personer og ærgrer sig over de manglende data. Ofte må man erkende, at gåden ikke lade sig løse.

Denne lille artikel er til alle jer, som er havnet i denne situation, og handler om en lille pige, Helene Margrethe Pedersen på Kibsgaards Hede i Dronninglund sogn. Hun var datter af min oldemors søster Margrethe Jensen.

Helene Margrethe var født 10. dec. 1873 i Dronninglund sogn, men allerede som barn ”forsvinder” hun fra kirkebøger og folketællingerne fra sognet. Det sidste ”livstegn” var i folketællingen 1880, hvor hun er hos sine forældre sammen med to yngre brødre. I den efterfølgende folketælling 1890 er hun sporløst væk. Hendes moder, Margrethe Jensen er da død allerede i 1881 og faderen, Lars Chr. Pedersen er nu som enkemand alene med sine to drenge.

Det var nærliggende at tro, at hun tidligt var kommet i pleje hos fremmede eller ud at tjene som barn, og som sådan måtte hun være at finde et eller andet sted. Det store spørgsmål var så, hvor hun befandt sig.
 

En af mine slægtninge, Frank Haslund Pedersen, som er efterkommer efter en af hendes brødre, gjorde mange og ihærdige forsøg på at finde hende i bl.a. nabosogne, men uden held. Og indrykkede derfor i 2005 en forespørgsel om hjælp på Dis-Forum. Denne hjemmeside, som nu er videreført under WWW.SLAEGTOGDATA.DK , gav mange fine tilbagemeldinger med forslag. Men intet førte til en afklaring om barnets skæbne, så det virkede alt sammen helt håbløst. Hun var og blev en gåde.

De efterfølgende år blev eftersøgningen nærmest indstillet - og som tiden gik blev det vel næsten opgivet nogensinde at finde hende. Nødden var simpelthen for svær at knække.

Men så skete der noget uventet.

Man bliver jo efterhånden mere dreven i at bruge arkiverne, og fem år senere, da jeg var på vej til Landsarkivet i Viborg, slog den tanke mig , at Helene Margrethe måske kunne spores i skifteprotokollerne fra Vendsyssel. Hun kunne selvfølgelig være flyttet fra egnen, men det var under alle omstændigheder et forsøg værd, og da  navneregistrene til skifteprotokollerne er forholdsvis lette at overskue, måtte det komme an på en prøve.

Hendes moder, Margrethe Jensen var som sagt død i 1881, så det var også oplagt at se efter der. - Desværre meddelte skifteprotokollen fra Dronninglund Herred blot, at hun intet efterlod sig, og der var derfor ingen børn noteret. Og således var der ingen hjælp at hente der.

Navneregisteret til skifteprotokollen fra 1882-1887 for samme herred kom derimod med en meget interessant oplysning, nemlig navnet ”Helene Margrethe Pedersen”. Dette kunne være den forsvundne Helene Margrethe. Der er ikke mange, som bærer dette navn, så det kunne være interessant at se, hvad protokollen kunne fortælle om vedkommende.

Dog undrede det mig, at der kunne var gjort skifte efter et barn - hun kunne da højst være 14 år - men erindrede så, at der ved et generationsskifte i 1882 på gården ”Fjeldgaard” i Bolleskov ved Dronninglund var betinget, at der skulle udbetales 1000 kroner den afdøde moder, Margrethe Jensens efterladte børn. Disse var da alle umyndige og pengene var nok blevet indsat på konti i Overformynderiet - eller i det mindste på en eller anden måde noteret der.

Og ganske rigtigt. Det var den ”forsvundne” Helene Margrethe. Skifteprotokollen kunne fortælle, at hun var død den 20. dec.1884  - til stor overraskelse med tilføjelsen: "under et midlertidigt Ophold i Kjøbenhavn ! -

Dengang var der umådelig langt til hovedstaden, og ingen havde vel fantasi til at forestille sig, at et lille barn fra et vendsysselsk husmandshjem skulle ende helt der ovre. Men det var ikke desto mindre sandt. Teorien om midler i Overformynderiet blev også bekræftet. Der stod 250 kroner, som skulle skiftes.

Nu var hun da i det mindste fundet i skifteprotokollen, men stod tilbage med et stort spørgsmål: Hvad lavede en godt 10 års pige dog der så langt væk fra hjemmet i Vendsyssel. Der stod ikke noget om de nærmere omstændigheder, og sognet, hvor dødsfaldet var fundet sted, nævntes heller ikke. Begrebet ”København” er selvsagt lidt uhåndgribeligt, når man ikke kender specielt meget til det københavnske skiftevæsen.

Heldigvis hører der til skifteprotokollerne også en arkivserie under betegnelsen ”Sager til skifteprotokoller”, som er pakker, hvori man ofte kan finde originale breve, attester osv. til de enkelte skifter. Måske kunne man der komme nærmere omstændighederne. Og den vedkommende samling blev derefter fundet frem fra arkivet. Under sagen om Helene Margrethe Pedersen, var der to breve.

Det ene var fra det københavnske skiftevæsen med det umulige lange navn: ”Den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsrets Skiftecommision” og lød kort:

Kjøbenhavn, den 7 jan. 1885. Det meddeles herved for den ærede Skifteret, at Barnet Helene Margrethe Petersen - 10 ½ Aar gammel, Datter af Lars Chr. Petersen af Kivskov Hede, den 20. f.M. er død under et midlertidig Ophold her i Staden. For Dødsfaldets Anmeldelse udbedes Tilstaaelse”

Det andet var fra Overformynderiet i en frankeret kuvert adresseret til Dronninglund Herreds Skifteret, Sæby:

”Overformynderiet, Kjøbenhavn, d. 13 Marts 1885. I Henhold til den ærede Skifterets Skrivelse af 2. d.M. fremsendes herved tjenstligt til videre Foranstaltning de for den umyndige Helene Margrethes Pedersen her indestaaende Midler: Kontant 250 Kr., for hvis Modtagelse Tilstaaelse bedes behagelig meddelt. Jeg skal tilføie, at Overformynderiet ikke svarer Rente fra sidste Termin af kontant Beløb, som udbetales mellem Terminerne.”

Der kom egentlig ikke noget nyt frem i disse breve - og dog ! Dødsstedet forekom lidt mere konkret, nemlig Staden København.


Vel hjemme igen satte jeg mig til at slå kirkebøgerne fra Staden København op på
http://www.arkivalieronline.dk/ . Den eksakte dødsdato var givet, så selvom det omfattede en del sogne, var det dog alligevel overkommeligt. Da jeg kom til Mattæus sogn stod der:

Helene Margrethe Pedersen,

Død 20. Dec. (1884), begravet 26 Dec.

Datter af Arbejdsmand Lars Chr. Pedersen ( Dronninglund Herred - Kierskovs Hede)

Død under et Besøg hos Høker Andersen, Viktoriagade 3. st., 10 ½ Aar

Et lille mirakel var sket! Helene Margrethe havde været så svær at opspore - og dog så let at finde !

Kirkebogen fortalte, at hun var død hos en Høker Andersen i Viktoriagade på Vesterbro i København. Denne detailhandler virkede ganske ukendt, men det viste sig snart, at han var gift med en Johanne Pedersen fra Aasted sogn i Hjørring amt. Jeg var gennem Frank Haslund bekendt med, at Helene Margrethes fader også stammede fra Aasted sogn, så ved hjælp af Dansk Demografisk Database og arkivalieronline.dk blev det forholdsvis let opklaret, at den nævnte Johanne Pedersen var Helene Margrethes faster.
 

I alle de år hun havde været ”eftersøgt”, var der tænkt mange tanker om hende skæbne. Var hun kommet i pleje hos fremmed ? Var hun blevet voksen og havde stiftet familien ? Hvor var hun død ? osv. osv. Nu da gåden om hendes skæbne var løst, blev mange af svarene givet, men man står dog alligevel tilbage med spørgsmålet: Hvorfor blev hun sendt den lange vej fra 1880’ernes Vendsyssel til sin faster i København ?

Copyright © 2010, 2011. Søren Chr. Bentzen. Alle rettigheder forbeholdes

Skifteretsmøder på Herredskontoret i Sæby

Aar 1885, den 13 Marts blev en Skifteret sat paa Herredskontoret i Sæby og betjent af den ordinære Skifteforvalter i Overværelse af undertegnede Vidner

hvor da

blev forelagt Skifte efter den under 20 Dec. s. a. under et midlertidigt Ophold i Kjøbenhavn ved Døden afgaaet Helene Margrethe Pedersen af Kibsgaardhede i Dronninglund sogn, 10 Aar gl.

Fremlagt blev en Skrivelse af 7 Januar d. a. fra den Kongl: Landsover- samt Hof og Stadens Skiftecommission i Kjøbenhavn, hvori Dødsfaldet er anmeldt.

Mødte vare afdødes Fader, Lars Christian Pedersen af Kibsgaardhede, der bemærkede, at afdødes Moder er afgået ved Døden for fire Aar siden og at Arvingerne vare ovennævnte og afdødes Søskende, nemlig:

Christen Larsen, 17 aar gl. (note: halvbroder)

Peder Christian Pedersen, 8 Aar gl.

Jens Christian Pedersen, 5 Aar gl.,

der alle ere børn af afdøde Hustru Margrethe Jensen. Flere Arvinger gives ikke. De umyndige sidste Værge, nemlig Jens Christian Jensen af Bolleskov var mødt.

De mødte erklærede, at afdøde ikke ejede andet end en Kapital af 250 Kroner, som indestaar i Overformynderiet, og at der ikke paahviler Boet nogen Gæld

Skifteforvalteren bemærkede, at han har afkrævet Overformynderiet at erholde det anførte Beløb tilsendt, men at det endnu ikke er modtaget.

De mødte, idet de erklærede, at de ikke ønske at gjøre flere Reiser hertil Kontoret i Anledning af ovennævnte Skifte, -  anmodede Skifteretten om, naar ovenanførte 250 Kroner ere modtaget, at foretage Opgørelse af Boet, og derefter at tilstille afdødes Fader den ham tilkommende Arvelod, nemlig Halvdelen af den tilfaldne Formue, og at tilstille Overformynderiet de de Umyndige, der allerede har Midler i Overformynderiet, tilkommende Arvebeløb, og frafalde de mødte Indvarsling til at møde ved Skiftets Slutning

Oplæst og vedtaget     Boet udsat

Skifteretten hævet

sign: Chr. Ravnkilde                    Lars Christian Pedersen                Jens Christian Jensen

Aar 1885, den 20. Marts blev en Skifteret sat paa Herredskontoret i Sæby og betjent af den ordinære Skifteforvalter i Nærværelse af undertegnede Vidner

hvor da

blev foretaget Boet efter Barnet Helene Margrethe Pedersen, sidst foretaget den 13. Marts dennes.

Skifteretten fremlagde en Skrivelse af 13. dennes fra Overformynderiet, hvormed fulgte afdødes i Overformynderiet indstaaende Kapital 250 kr.

I henhold til det paa forrige Skiftemøde vedtagne, blev Boet nu opgjort saaledes:

Indtægt :     Ovenførte.... ..............................250 Kr.

Udgift :  1. Portoudlæg. .....88 Øre

               2 . Vidnegebyr 4 Kr........... .......     ......4 Kr. 88 Øre

                                                                         245 Kr. 12 Øre

der udloddes saaledes:

Afdødes Fader Lars Christian Pedersen Halvdelen  122 Kr. 56 Øre

                                              - Arveafgift 1%        ...... 1 Kr. 23 Øre     121 Kr. 33 Øre

Afdødes Søskende Halvdelen                                   122 Kr. 56 Øre

                                               - Arveafgift 4 %      ...... 4 Kr. 90 Øre

                                                                                  117 Kr. 66 Øre

der fordeles saaledes:

-   Christen Larsen, 17 Aar gl.                                                                39 kr. 22 Øre

-   Peder Christian Pedersen, 8 Aar gl.                                                   39 Kr. 22 Øre

-   Jens Christian Pedersen, 5 Aar gl.                                                  ...39 Kr. 22 Øre

                                                                                                             238 Kr. 99 Øre

                                    naar hertil lægges den beregnede Arveafgift  .....6 Kr. 13 Øre

                                                             indkommer ovenanførte......... 245 Kr. 12 Øre

Den Lars Christian Pedersen tilkommende Arvelod vil blive ham tilstillet gjennem vedkommende Sognefoged, hvorimod de Umyndiges Arveloder vil blive tilstillet Overformynderiet, hvor de tidligere have Midler.

Boet sluttet              Skifteretten hævet

Chr. Ravnkilde                                    Vidner: Thimm   P Kragh

Helene Margrethe Pedersen, død 20-12-1884, St. Mattæus, Sokkelund, Kbhn, opslag 278

Gerda Jensen 14.06.2020 21:50

Rigtig fin artikel TAk for den

Søren 15.06.2020 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.

Anne-Louise lykke Pedersen 20.06.2013 01:11

Hejsa
Jeg Google for sjov min oldefars navn Mads uhernfeldt.
Og læste at Frank Haslund Pedersen søger noget familen.
Det er min mormors far.

Bodil Brændstrup 24.02.2011 10:24

En fantastisk historie - fint detektivarbejde fra din side, Søren!

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vi...

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.