Slægten kommer til Vester Melholt

Købekontrakt og skøde...

 

Copyright © Søren Chr. Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes


 

 


 


Af Søren Chr. Bentzen, 2011I foråret 1843 flyttede min tipoldemor Ane Margrethes familien til Vester Meltholt sydøst for Dronninglund. Hendes far Christen Christensen havde nemlig købt gården Krogen. Materialet her er de afskrevne dokumenter fra Skøde- og Panteprotokollen fra Dronninglund Herred.

 


 
Købekontrakt af 12. april 1843

 

 

No. 18 C R 8 1843. Anden Klasse 4 Rd 84 Sk Sølv 71. Kjøbecontract.

 

Jeg underskrevne Jens Christensen Østerneisig sælger og overdrager herved til Christen Christensen af Ravnholt i Dronninglund Sogn:

 

A. den mig ifølge thinglæst Skjøde af 18. Marts 1826 tilhørende i Dronninglund Sogn, Hjørring Amt beliggende Gaard, Krogen kaldet, med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme i Ager og Eng, Overdrev og Skov af Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. og Skovskyld 1 Skp. 1 Alb., samt samme Gaards Anparter i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, som ere ansatte for Tiendehartkorn 1 Skp. 1 Fdk.

 

B. Stedet Babylon i bemeldte Sogn, som jeg eier efter tinglæst Skjøde af 26. Marts 1833; matrikuleret for Hartkorn Ager og Eng 4 Skpr. 2 Fdk. 1 5/6 Alb og sammes Anparter i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende af enkelt Tiendehartkorn 2 Alb.,

 

hvilke Eiendomme sælges og overdrages paa følgende Vilkår:

 

1. Eiendommen tiltrædes næstkommende 1. Mai af Kjøberen, og ere fra samme Tid af i alle Henseender for hans Regning og Risico, og følger i Kjøbet med samme Gaardens Brandredskaber; en Hest, 6 Aar; tre Køer; en Trævogn, en Plov med Tilbehør, en Harve med Jerntænder, et Bord i Dagligstuen og al den da der ved Gaarden værende Fourage og Gjødning.

 

2. Alle Kongelige Skatter og offentlige Afgifter, som i nogen Maade paahvile de solgte Eiendomme til Udredelse, tilstaar og udreder Sælgeren indtil 1. Juli d.A., men efter den Tid overtages og paastaaes disse af Kjøberen.

 

3. Det paa Stedet Babylons Hedelod værende Huus og Hedelodden taaler Kjøberen at Niels Jensen Langbak og Hustrue beboer, bruger og afbenytter som Fæste, saalænge de lever, uden nogen Afgivt efter den Contract, som de for Besiddelsen have i Hænde, men efter deres Død tilhører Huset og Eiendommen Kjøberen.

 

4. Kjøbesummen for bemeldte her ovennævnte Eiendomme, hvormed ogsaa følger den i Jorderne nedlagte Sæd, er accorderet til 4500, skriver fire Tusinde og fem Hundrede Rigsbankdaler Sølv. Deraf betaler Kjøberen ved Eiendommens Tiltrædelse 500, skriver fem Hundrede Rigsbankdaler Sølv, i Juni Termin 1843, 2000, skriver to Tusinde Rigsbankdaler Sølv og Resten 2000, skriver to Tusinde Rigsbankdaler Sølv i Juni Termin 1844 tilligemed tre Maaneders Renter 4 pro Cento pro anno, imod at jeg samtidig med den sidste Betaling meddeler ham lovligt anmærkningsfrit Skjøde paa de heri nævnte Eiendomme, hvilke iøvrigt sælges Kjøberen med de samme Herligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg har eiet disse efter fornævnte mine Adkomster og saaledes, som disse omformelder, og indestaar jeg overalt for Vanhjemmel paa det herved Solgte efter Loven.

 

5. Alle i Anledning af dette Salg flydende Omkostninger udreder og betaler Kjøberen alene.

 

Jeg underskrevne Christen Christensen tilstaar herved at have afkjøbt Jens Christensen Østerneisig de forannævnte Eiendomme paa de Vilkaar og for den Kjøbesum, som anført er i denne Kjøbecontract, hvilken jeg herved tilpligter mig nøiagtig og i alle Maader at opfylde og efterleve.

 

Til Bekræftelse have vi i Overværelse af undertegnede Vitterlighedsvidner underskrevet denne Kjøbecontract, hvoraf Sælgeren erholder en af Kjøberen bekræftet Gjenpart.

 

Skrevet i Sæby, d. 12. April 1843     Jens Christensen          Christen Christensen m.f.p.


Til Vitterlighed:   Theilmann.     O. I. Allerup.
 

Jeg underskrevne tilstaar, at er betalt de nævnte 500 Rbd., som ved Tiltrædelsen skulle betales, hvorfor qvitteres. Jens Christensen.

Til Vitterlighed:   Jens Madsen.   Niels Chr. Madsen.


 

 

 

Skøde af 22. marts 1844


No. 23 C R 8 1844 Første Klasse 89 18 Rd Sølv. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Christensen Østerneisig, sælger, skjøder og overdrager herved til Christen Christensen fra Ravnholt følgende mig tilhørende i Dronninglund Sogn og Herred beliggende Eiendomme, nemlig:

 

A. Gaarden Krogen med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme i Ager og Eng, Overdrev og Skov, som efter den gamle Matrikul har været skyldsat for Hartkorn Jordskyld under No. 5a til 3 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. og Skovskyld 1 Skp. 1 Alb., men nu ved den nye Matrikul ere matrikuleret for ialt Hartkorn Ager og Eng 3 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 ¾ Alb, nemlig Jordskylden under No. 5a til 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. ½ Alb. og Skovskyldsjorderne under No. 5b til 2 Skpr. ½ Alb., hvorefter Skovskylden saaledes bortfalder som anført til Ager og Engs Hartkorn, og hvilken Gaard jeg eier efter thinglæst Skjøde af 18. Marts 1826, og

 

B. Stedet Babylon med tilliggende Jorder, der har været anført til gammel Hartkorn 4 Skpr. 2 Fdk. 1 5/6 Alb. men nu efter den nye Matrikul under No. 13 i Eierlauget, er skyldsat for Hartkorn, Ager og Eng 3 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb., samt

 

C. bemeldte Gaard og Steds Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, der ere matrikuleret for Tiendehartkorn, nemlig Gaardens  for 1 Skp. 1 Fdk. og Stedets for 2 Alb. enkelt, eller for hver Tiende.

 

Alt paa de Vilkaar som indeholdes i vedhæftede imellem Kjøberen og mig under 12. April s.A. oprettede Kjøbecontract, hvilken tilligemed dette Skjøde bliver at protokollere. Og da Kjøberen, bemeldte Christen Christensen, har betalt mig den for de ovennævnte Eiendomme accorderede Kjøbesum 4500, skriver fire Tusinde og fem Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa skal samme saavelsom, hvad dermed efter Kjøbecontracten følger i Kjøbet, herefter tilhøre ham og Arvinger med de Herligheder, Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed de af mig efter fornævnte mine Adkomstbreve har været eiet, og forbinder jeg mig herved til, at hjemle ham det herved solgte efter Loven fri for Enhvers Paatale. Det bemærkes, at en forhenværende Eier af det under Litra b. nævnte Sted, Babylon, Tilliggende og Tiender, som jeg eier efter thinglæst Skjøde af 26. Marts 1833,  Christiane Obel, f. Gottschalck, ikke findes derpaa at have haft thinglæst Adkomst. Til Bekræftelse haver jeg underskrevet dette Skjøde i Overværelse af undertegnede Vitterlighedsvidner.

 

Skrevet i Langheden, d. 22. Marts 1844     Jens Christensen

 

Til Vitterlighed:   Theilmann     Mørck


  

Folketællingen 1. februar 1845 fra Dronninglund Sogn


Hjørring, Dronninglund, Dronninglund, Krogen, en Gaard, 2.56, FT-1845

Navn:

Alder:

 

 

 

Fødested:

Christen Christensen

67

Gift

 

Gaardmand

Gjerum Sogn, Hjørring amt

Else Jensdatter

63

Gift

 

hans Kone

Albæk Sogn, Hjørring Amt

Ane Margrethe Christensdatter

34

Ugift

 

Deres Barn

Albæk Sogn, Hjørring Amt

Christen Christensen

25

Ugift

 

Deres Barn

Albæk Sogn, Hjørring Amt

Else Marie Christensdatter

23

Ugift

 

Deres Barn

Albæk Sogn, Hjørring Amt

Christen Christensen

23

Ugift

 

Tjenestekarl

Ulsted Sogn, Aalborg Amt

Hans Peter Larsen

16

Ugift

 

Tjenestekarl

Voer Sogn, Hjørring Amt

Niels Pedersen

11

-

 

Tjenestekarl

her i Sognet

 


 

Flemming Poulsen 04.06.2019 14:13

Spændende læsning

Anita 07.08.2012 16:39

Død 13. april 1825 Malene Jensdatter, 68 år, aftægtskone efter gårdmand Søren Hansen af Krogen i Melholt.

Knud 14.03.2012 09:37

Sjov læsning
Og alle de mærkelige betegnelser "4 skpr."
Hvad så end de betyder

Hvis du ved det må du godt fortælle det

MVH

Svend Elsnab Olesen 25.10.2011 10:06

Tak for mail!

Omkring tidspunktet for salget af Krogen overtog Jens Christensen V. Aslund efter svigerfaderen Lars Jensen. Senere solgte han den til sin egen svigersøn Ole Peter Mortensen fra Krogaarden i Vesterhassing, mens han selv i 1852 overtog Elsna

Svend Elsnab Olesen 23.10.2011 22:09

Hej Søren!
Det var min tipoldefar Jens Christensen, der solgte Krogen Melholt til din ane Christen Christensen. Jeg har kopieret skødet - med behørig henvisning

Søren 23.10.2011 22:32

Hej Svend Elsnab.
Jeg er glad for at du kan bruge materialet. Din tipoldefar optræder også i "Fjeldgårdske skøder" kap. 3. Han boede da i 1849 på Vester Aslund.

| Svar

Nyeste kommentarer

28.07 | 15:29

Chr Alfred Johansen

13.08 | 15:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

13.08 | 12:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vidneudtalelser, hvor hvor der blev plads til Siigs kommentar.
M.v.h. Henny

15.06 | 09:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.