Handler og lejekontrakter omkring Fjeldgaard 1846-1906

Skøder, lejekontrakter, attester og andet godt

Copyright © 2011, Søren Chr. Bentzen, Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

Af Søren Chr. Bentzen. Marts 2011

 

 

Som barn af bondestand kan det nok interessere at vide, hvilke gårde og ejendomme ens forfædre ejede. Jeg satte mig derfor til at forsøge en udredning af hvad der fandtes af skøder, lejekontrakter og panteobligationer vedr. min tipoldefar Jens Christian Jensen i Fjeldgaard i det daværende Dronninglund sogn. Det store sogn er i dag opdelt i mindre sogne. De forskellige fjeldgaardske matrikler er i dag lokaliseret i Melholt sogn.

 

På forhånd vidste jeg, at gården var blevet flyttet et par gange. Oprindeligt lå gården i Vester Melholt. Siden blev den flyttet til Øster Melholt, for til sidst at få navnet ført over på en nyoprettet gård i Bolleskov, som oprindeligt bestod af to fæstehusmandssteder under Bollegaard. Fra min slægtning Frank Haslund Pedersen kendte jeg til et skøde fra et generationsskifte i 1882, da Jens Christian Jensen overdrog gården til sin søn Jens.

 

Med dette synes jeg at have et godt udgangspunkt med matrikelnumre og ejerlav. Det er en stor hjælp at vide, hvor man skal begynde, men det skulle snart vise sig, at jeg i den grad blev sat på overarbejde. Jeg havde tænkt, at det højst kunne omfatte nogle få skøder, men efterhånden afsløredes det, at min tipoldefar Jens Christian Jensen i Fjeldgaard var passioneret ejendomshandler.  Der kunne jo skrives i lange vendinger og udredninger om disse handler, men jeg vil nøjes med her at lægge afskrifter af de enkelte skøder, attester og lejekontrakter ind, så de, der måtte finde det sjovt og interessant at fordybe sig i detaljerne, selv kan granske materialet.

 

Det skulle ikke forbavse mig, at der måske dukker endnu mere materiale op, men da det nu allerede er ganske omfangsrigt og illustrativt, tillader jeg mig hermed at publicere det foreliggende. Indtil videre er det blevet til 16 egentlige skøder. Der findes også en del tinglyste panteobligationer. Dog er disse ikke medtaget her alene af den grund, at materialet vil blive for omfangsrigt og uoverskueligt.

 

Den opmærksomme læser vil sikkert observere, at der i de få dage fra 18. til 25. september 1869 skrives hele 4 skøder. Det var umiddelbart før Jens Chr. Jensen Fjeldgaard rejste til Amerika. De akkorderede summer blev ikke frigivne, men blev alle stående som pant i parcellerne. Blandt disse fire handler var også afhændelsen af Fjeldgaards Teglværk mellem Krogen og Gerå Hede. Køberen gav 600 rigsdaler for hele herligheden, men solgte det videre blot 9 måneder senere for 1000 rigsdaler. Dette skøde er også medtaget.

 

De enkelte dokumenter er tilstræbt lagt ind kronologisk og nummereret, så man ved hjælp af indholdsfortegnelsen kan finde frem de forskellige sager. Til hvert enkelt dokument er der indledningsvist skrevet nogle kommentarer, som kan lette forståelsen af stoffet.
 

Dokumenterne spænder fra 1846, da gården kom i slægtens eje, til den igen kom på fremmede hænder i 1906 - med et enkelt tillæg fra 1912 vedr. aflysning af lejekontrakt på Lundens Hus ved Markedsdalen.

 

 INDHOLDSFORTEGNELSE


 

1. Købekontrakt af 30. sep. 1846. Vedr. køb af den oprindelige Fjeldgaard matr. nr. 6 og 29, Melholt, Strandfjerdingen sydlige del. Akkorderet pris: 800 Rdl.

 

2. Skøde af 20. juni 1847 - vedr. forrige købekontrakt.

 

3. Skøde af 28. okt. 1849 - Vedr. køb af en engparcel matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt af svigerfaderen Christen Christensen i Krogen. Akkorderet pris: 400 Rdl.

 

4. Påtegning af 29. okt. 1849 - Vedr. Christen Christensens adkomst til Krogens englodder i Ø. Melholt. Den ene lod, matr.nr. 31 agtedes solgt til Jens Chr. Jensen ( se forrige skøde )

 

5. Lejekontrakt af 27. juni 1850 - Vedr. udlejning af hedelod til Hans Peter Larsen. Årlig afgift: 4 Rdl.

 

6. Attest af 26 juli 1857 - Vedr. manglende købekontrakt ( tillæg til efterfølgende skøde )

 

7. Skøde af 26. juli 1857 - Vedr. køb af matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding - udstykket fra Bollegaard. Akkorderet pris: 2800 Rdl.

 

8. Forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 - Vedr. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard. Årlig afgift. 6 Rdl.

 

9. Skøde af 4. juni 1859 - læst 8. juli 1859 - Vedr. Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af parcellen matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt.  Akkorderet pris: 1250 Rdl.

 

10. Skøde af 2. maj 1862 - Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards køb af Østerledhus. Akkorderet pris: 600 Rdl.

 

11. Skøde af 2. juli 1862 - Vedr. salg af matr.nr. 29 ( i.e. Fjeldgaard i Øster Melholt ). Akkorderet pris: 1000 Rdl.

 

12. Udstykningsapprobation af 9. januar 1862 - Vedr. udstykning af den del af den gamle gård som efter 1844 matriklen havde nr. 6 i V. Melholt.

 

13. Skøde af 31. juli 1863 - Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af Østerledhus til Christen Christensen. Christen Christensen var gift med Ellen Kirstine Christensen, som stak af til Amerika sammen med Jens Chr. Fjeldgaard 6 år senere. Akkorderet pris: 600 Rdl.

 

14. Påtegning af 5. maj 1865 til skøde af 26. juli 1857 - Vedr. udslettelse af fæstebrev til Svend Andersen ang. matr.nr. 2ab og 2ae i Bolleskov.

 

15. Skøde af 12. juli 1865 - Vedr. salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius. Akkorderet pris: 400 Rdl.

 

16. Skøde af 18 marts 1867 - Vedr. køb af parcellen, matr. nr. 39b, Bolle Fjerding - udstykket fra Klemmen. Akkorderet pris: 200 Rdl.

 

17. Skøde 29. juni 1867 - Vedr. køb af moseparcellen matr. nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

 

18. Skøde af 6 nov. 1867 - Vedr. Thomas Jørgen Thorius’ salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Budolf  Madsen Budolfsen. Akkorderet pris: 300 Rdl.

 

19. Skøde af 25. juni 1868 - Vedr. salg af udstykket parcel matr.nr. 12c til Anders Rasmussen - Hovedparcel fra udstykning af den oprindelige matr.nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

 

20. Udstykningsapprobation af 25. feb. 1868 - Vedr. udstykning af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding i 2 parceller. ( Klemmen-parcellen ) 

 

21. Skøde af 27. juni 1868 - Vedr. salg af matr.nr. 39e, udstykket fra matr.nr. 39b, Bolle Fjerding.  Akkorderet pris: 300 Rdl.

 

22. Skøde af 18. sep. 1869 - Vedr. salg af moseparcel matr.nr. 12e  udstykket fra matr.nr. 12c, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 100 Rdl.

 

23. Skøde af 18 sep. 1869 - Vedr. salg af parcellen matr. nr. 6c af Fjeldgaard i Vester Melholt. Akkorderet pris: 100 Rdl.

 

24. Skøde af 20. sep. 1869 - Vedr. salg af moseparcel matr.nr. 12c ( =12d ) udstykket fra matr.nr. 12c, Gerå Strandfjerding   ( Bemærk kommentar under selve skødet). Akkorderet pris: 50 Rdl.

 

25. Skøde af 25. sep. 1869 - Vedr. salg af Fjeldgaards Teglværk med beboelse og tørrelade på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt udstykket fra matr.nr. 6. Med i handlen fulgte 2 moseparcellerne vest for Gerå By  - matr. 12f og 12g - som blev udstykket fra matr.nr. 12c. Akkorderet pris: 600 Rdl.

 

26. Aflyst lejekontrakt  6. okt. 1869 - Vedr. lejekontrakt af 27. juni 1850 til Hans Peter Larsen på en hedelod

 

27. Skøde af 26. juni 1870 - Vedr. salg af Fjeldgaards Teglværk med bebyggelse på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt samt 12f og 12g af Gerå fra Niels Chr. Andersen til Jens Martin Christensen. Akkorderet pris:1000 Rdl.

 

28. Aflyst Forpagtningskontrakt 1878 - Vedr. forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 ang. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard

 

29. Skøde af 5. juli 1882 - Vedr. den unge Jens Chr. Jensens køb af Fjeldgaard omfattende matr.nr. 2ab, 2ac, 2c og 39h af Bolle Fjerding samt 12h og 12 i af Gjeraa Strand Fjerding. Akkorderet pris: 8000 kr.

 

30. Skøde af 5. dec. 1884 - Vedr. den unge Jens Chr. Jensens salg af de sidste moselodder i Gerå, nemlig parcellerne 12h og 12i, Gjeraa Strandfjerding. Akkorderet pris: 500 kr.

 

31. Lejekontrakt af 13. april 1889 - Vedr. Mary Jensen Fjeldgaards leje af jord og beboelse til Lundens Hus. Årlig afgift. 20 kr.

 

32. Fremlejekontrakt af 13. april 1889 - Vedr. fremleje af Lundens Hus fra Mary Jensen Fjeldgaard til Jens Peter Hansen. Årlig afgift: 20 kr.

 

33. Købekontakt og skøde af henholdsvis 22. april 1904 og 30. juni 1905 - Vedr. den unge Jens Christian Jensens salg af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding. Akkorderet pris: 775 kr.

 

34. Skøde af 5. april 1906 - Vedr. Jens Christian Jensens definitive salg Fjeldgaard i Bolleskov med de tilbageværende parceller: matr.nr. 2ab, 2e og 2c. Akkorderet pris: 13.850 kr.

 

35. Aflysning af lejekontrakt 11 dec. 1912 - Vedr. lejekontrakt af 13 april 1889 fra Lars Chr. Jacobsen til Mary Jensen Fjeldgaard på Lundens Hus.

 

 

 

 

1.


Købekontrakt af 30. sep. 1846
- læst 13. april 1848

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 6, ff 317, 317b

 

Vedr. køb af den oprindelige Fjeldgaard, som bestod af hovedparcellen på 15,7 tdl. ved åen i Vester Melholt (den nuværende Melholt Plantage), en parcel nord for Krogen på 11,5 tdl. og en smal englod på 2.2 tdl., som lå på sydøst siden af åen lidt nordøst for Snørholt. Derudover var der en parcel ude ved havet i Øster Melholt med matr.nr. 29, hvor Jens Christian Jensen Fjeldgaard senere byggede en ny gård op. Denne var på ca. 15,5 tdl.

 

Anmærkning margin: ”Skjødet paa denne Eiendom i overensstemmelse med denne Kjøbecontract tinglæst 7. October 1847 og protocolleret Litra N Folie 227”

 

Bemærkning : Der er ikke skrevet matrikelnumre eller hartkornsangivelser i denne købekontrakt, men disse findes i selve skødet læst 7. okt. 1847.

 

©

 

12733. No. 1 Chr 8 R Første Klasse 32 Mark Bentzen 1846 Malling. Imellem os underskrevne en Dags Dato oprettet følgende Kjøbecontract.

 

Jeg Selveierboelsmand Jens Jensen af Wester Melholt sælger og overdrager herved til Ungkarl Jens Christian Jensen af Krogen det mig ifølge Skjøder af 11. Juni 1820 og 6. Juli 1823 tilhørende Sted, Fjeldgaard kaldet, i Wester Melholt, Dronninglund Sogn, med tilliggende Jorder af gammel Hartkorn 4 Skj., 1 5/6 Alb., men ved den nye Matrikel under No. - ansættes for - Skj. - Fdk. - Alb. med Gammelskat -

 

I Kjøbet medfølger Stedets Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende matrikuleret for dobbelt Tiendehartkorn 1 Fdk, de ved Bygningerne værende muur- og nagelfaste Appertinentier, nemlig en indmuret Grubekjedel, saa og en Vogn med Skodder, Hække- og Møgfjæl, 2 Sæt Hestetøi, 1 Ploug, 1 Harve, Spand og Strippe.

 

Kjøberen tiltræder Stedet med Underliggende den 1. Mai 1847 og medtager da i Kjøbet den i Jorden nedlagte Rugsæd. Fra Tiltrædelsen betaler og udreder Kjøberen alle Onera og Præstationer af Eiendommen, derunder ogsaa indbefattet den aarlige Udgivt til Skolerne efter Fundats af 28. August 1719, dog udreder Sælgeren de kongelige Skatter for første Termin 1847. Den accorderede Kjøbesum er 800 Rdl, skriver otte Hundrede Rigsbankdaler Sedler, hvoraf 200 Rbdl. udbetales 11. Decbr. Termin d.A. og Resten i 11. Juni Termin 1847. Saasnart Betalingen er berigtiget, skal frit og ubehæftet Skjøde blive meddelt Kjøberen med samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed Sælgeren har eiet samme efter ovennævnte Skjøder - Alle af denne Handel flydende Udgivter og Omkostninger udredes med Halvdelen af Sælgeren og Halvdelen af Kjøberen.

 

Til vitterlig for Kjøbesummens Udbetaling i rette Tid har Kjøberen formaaet Gaardmand Christen Christensen af Krogen at indestaa som Cautionist.

 

Til Bekræftelse under vore Hænder i Vidners Overværelse. P.t. Nørregaard, den 30. September 1846.

Som Sælger Jens Jensen m.f.p.       Som Kjøber Jens Christian Jensen m.f.p.

 

Som Cautionist Christen Christensen m.f.p.

 

Til Vitterlighed: Schubarth              Niels Chr. Madsen m.f.p.

 

 

 

2.

 

Skøde af 20.juni 1847 - læst 7. okt. 1847

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 6, f 227

 

Vedr. køb af oprindelige Fjeldgaard i Vester Melholt, matr.nr. 6 - og matr.nr. 29 (englod ved havet i Ø. Melholt)

 

Anmærkning i margin: ”Just Jensen, fra hvem Sælgeren har Skjøde paa Stedet Fjeldgaard, befindes ikke at have faaet tinglæst Adkomst. Den i dette Skjøde paaberaabte Kjøbecontract er ikke forevist. -  Kjøbecontracten er tinglæst 13 April 1848 og protocolleret Litra N Folie 317”

 

©

 

974 No. 9 Chr 8 R Første Klasse. 5 Rdl 32 Sk Bentzen 1847 Malling. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Jensen af Fjeldgaard tilstaaer og herved vitterliggjør, at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og mine Arvinger sælger, skjøder og aldeles afhænder til Jens Christian Jensen af Krogen det mig ifølge Skjøde af 11. Juni 1820, tinglæst 2. Mai 1822 tilhørende Boelsted, Fjeldgaard kaldet, i Wester Melholt, Dronninglund Sogn, med tilliggende Jorder, af gammel Hartkorn 4 Skj., 1 5/6 Alb., men efter den nye Matrikel under No. 6 og 26 (29) ansat for Hartkorn 1 Skj., 1 Fdk., 2 Alb. og 3 Skj., 3 Fdk., ½ Album, med Gammelskat 3 Rdl. 53 Skilling, saa og disse Parcellers Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, Matriklerne har Tiendehartkorn 1 Fdk tilhørende mig ifølge Skjøde af 6. Decbr. 1823, tinglæst 22. Juli 1824.

 

Og da nu Kjøberen, bemeldte Jens Christian Jensen, har fyldestgjort mig  for den accorderede Kjøbesum, 800 Rdl. ved contant Betaling, for hvilke Otte Hundrede Rigsbankdaler herved quitteres, og iøvrigt opfyldt den imellem os under 1. Januar dette Aar oprettede Kjøbecontract, saa erklærer jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Lod og Deel at have i bemeldte Eiendom Fjeldgaard med Til- og Underliggende, men sammes Skæl fra nu af tilhører Jens Christian Jensen som en  fuldkommen og uigenkaldelig Eiendom med de samme Rettigheder, Herligheder, Byrder og Forpligtelser, med hvilke den efter ovennævnte Skjøder har været mig tilhørende, og bemærkes det navnlig, at der efter Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28. August 1719 paahviler Eiendommen en aarlig Afgivt af 1 Fdk. Rug, 1 Fdk. Byg og  24 Skilling  pr. Tønde Hartkorn. Iøvrigt forbinder jeg mig til at hjemle Kjøberen det Solgte fri for hver Andens Kræv og Paatale.

 

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse.

p.t. Raunholt, den 20. Juni 1847.   Jens Jensen.  Til Vitterlighed: Schubert.  J. P. Hermansen.

 

Et Stk. Stempelpapir No. 9 Tredie Klasse vedlagt

 

 

 

  3.

 

Skøde af 28. okt. 1849 - læst 8. nov. 1849

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol. SP 6, ff 561-563b

 

Vedr. tilskødning af en engparcel matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt fra Christen Christensen til svigersønnen, Jens Chr. Jensen i Fjeldgaard. Denne englod, der havde hørt under Krogen i "umindelige" tider, var beliggende lige syd for matr.nr. 29, hvor den nye Fjeldgaard i Øster Melholt blev bygget.   

©

 

No. 5   F VII R Første Klasse for Sum af over 300 til ikke over 40 Rbd. 2 Rigsbankdaler 64 Skilling. Bentzen 1849 Malling. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Christen Christensen af Krogen i Dronninglund Sogn sælger, skjøder og overdrager herved til min Svigersøn Jens Christian Jensen, Eier og Beboer af Fjeldgaard i ovennævnte Sogn, en i Kjær Herred, Aalborg Amt beliggende Eng, som under No. 31 i den nye Matrikel, der er ansat for uprivilegeret Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Album, men i Henseende til Gammelskat henhører under den paa Krogens Eiendomme i Dronninglund Sogn hvilende Gammelskat 25 Rigsbankdaler 2 Skilling, og saafremt det for at erholde denne Skat delt, maatte blive nødvendigt at udstykke Gaarden Krogens Eiendomme, da skal i saa Fald ovennævnte min Svigersøn være pligtig at udrede det halve Beløb af de paa denne Forretning medgaaende Omkostninger. Og da Kjøberen bemeldte min Svigersøn, Jens Christian Jensen, har tilfredsstillet mig for den accorderede Kjøbesum 400, skriver fire Hundrede Rigsbankdaler Sølv, saa skal den ovennævnte Eng herefter tilhøre ham med fuld Eiendomsret og med de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvormed den af mig har været eiet efter tinglæst Skjøde af 22. Marts 1844, og i Henhold til hvilket jeg hjemler ham det Solgte efter Loven fri for Enhvers Paatale.

 

Skrevet i Langheden, den 28. Oktober 1849.     Christen Christensen m.f.p.

 

Til Vitterlighed:    H. P. Theilmann          Peder Christensen

 

 

30 No. 5  F VII R Tredie Klasse for Sum af over 300 til ikke over 400 Rbd. 24 Rigsbankskillig. Bentzen 1849 Malling. At der om den vedhæftede Skjøde berørte Handel om en Eng af Hartkorn 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb. ingen skriftlig Kjøbecontract imellem os har været oprettet, attesteres herved. Den 28. October 1849           Christen Christensen     Jens Christian Jensen.

 

Provst Lunds Qvittering af 28. October 1849 for til Dronninglund Sogns Fattigkasse er betalt 8 Skilling medfulgte.

 

 

 

4.

 

Påtegning af 29. okt. 1849 - læst 8. nov. 1849

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol. SP 6, ff 561-563b

 

Vedr. to engparceller ude ved havet, som fulgte med i Christen Christensens køb af Krogen og Babylon i 1843. Det forrige ejer erklærer, at disse enge havde hørt til gårdene i umindelige tider. Grunden til påtegningen var en ”forglemmelse” ved skødeskrivningen året efter i 1844, som skete næsten samtidig med indførsel af den ny landsdækkende matrikelrevidering 1844, hvor Krogens englodder i Øster Melholt fik særskilte matrikelnumre, og følgelig ikke med medtaget i skødet samme ( Se artiklen "Krogen 1843" ). Da Jens Christian Jensen i Fjeldgaard efterfølgende skulle overtage den ene englodderne blev påtegningen påkrævet for at sikre adkomsten. ( se forrige skøde af 28. okt. 1849 )

©

 

Paategning paa Skjøde af 22. Marts 1844, læst 18. april s.A fra Jens Christensen, Øster Melholt til Christen Christensen fra Ravnholt paa Gaarden Krogen og Stedet Babylon:

 

”Efter Begjæring erklærer jeg herved, at under den af mig ved forestaaende Skjøde Afhændelse af Gaarden Krogen og Stedet Babylon, ogsaa er indebefattet de disse Steder fra umindelige Tider underhørende tvende Engskifter i Kjær Herred, Dronninglund Sogn, Aalborg Amt, af Hartkorn efter den nye Matrikel respektive 2 Skj. 3 Fd. 1 Alb. og 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb

 

Vester Aslund, den 29de Oktober 1849.       Jens Christensen

 

Til Vitterlighed:    Jens Peter Christensen     Hans Peter Larsen

 

 

 

5.

 

Lejekontrakt af 27 juni 1850 - læst 4 juli 1850

- Dronninglund Herred Skøde- og Panteprotokol, SP 7 f 143

 

Vedr. udlejning af hedelod til Hans Peter Larsen

 

Anm. i margin: Den heranmeldte Hedelod antages at henhøre under Stedet Fjeldgaard. Eierens Adkomst paa dette Sted har Paategning om, at en tidligere Eier Just Jensen ikke har havt tinglæst Adkomst. Pantecreditorernes Samtykke til den heranmeldte Disposition sees ikke at være erhvervet. Udslettet den 21 Oktober 1869 ifølge Kvittering protokolleret Litra S Folie 270.

 

©

 

15088 No. 1 Fr. VII R Anden Klasse for Sum til ikke over 35 Rbd.. 6 Rigsbankskilling Bentzen 1847 Malling. Leiecontract.

 

Imellem os undertegnede som Eier Jens Christian Jensen boendes i Fjeldgaard i Dronninglund Sogn og Hans Peter Larsen som Leier, hvorved den første overlader til den sidste et stykke Jord af min søndre Hedelod som i Størrelse anslaaes til 5 Tønder Land i 50 Aar, nemlig fra 1850 til 1900 samme Dato. Bemeldte stykke Jord haver Leieren Lov til at bygge et Huus derpaa og afbenøte paa bæste Maade.

 

2. Jeg Hans Peter Larsen forbinder mig til at betale til Eieren 4 Rd. skriver fire Rigsbankdaler aarlig, som betales første Gang 1te November 1850 og desuden forbinder jeg mig til at passe Eierens tyve fæstet Kreaturer, som kan græsses der paa den øvrige deel af Loden, men derimod skal Eieren bygge 2 Fag Huus til Øster Ende af mit Huus til at huse Kreaturerne i om Natten, da jeg tillige skal trække dem baade ud og ind.

 

3. Jeg Jens Christian Jensen holder Leieren fri for alle kongelige Skatter og Udgivter af Jordet.

 

Fjeldgaard, den 28 Juni 1850,    Som Eier Jens Christian Jensen.   Som Leier Hans Peter Larsen

 

Til Vitterlighed 2de Mænd:   Peder Jensen Høyer.   Christen Christensen Krogen

 

 

 

6.

 

Attest af 26 juli 1857 - læst 27 aug. 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 9, ff 314, 314b

 

Vedr. manglende købekontrakt ved tilskødningen af  matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding - udstykket fra Bollegaard - Se næstfølgende skøde.

 

©

 

533 No. 17 Fr. VII R Klasse for Sum over 2500 til ikke over 3000 Rd. 1 Rigsdaler 84 Skilling Wrobl. 1857 Malling. Attest.

 

At der ikke i Anledning af Handelen om Parcellerne Matr. No. 2ab og 2ae samt 2c af Bollegaards Udstykkede Jorder i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, som ved hosfølgende Skjøde er afhændet for Kjøbesum 2800 Rdl., har været oprettet skriftlig Kjøbecontact, det attesteres herved af Sælger og Kjøber. Bolle, den 26. Juli 1857

 

Sælger: S. Møller             Kjøber: Jens Christian Jensen

 

Hermed fulgte:

 

1. ” Kort over Parcellen No. 2 af Matr.No. 2a og Parcellen No. 2 af Matr.No. 2d i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Udstykket i 1855 personligen af Stockfleth, Lieut:  og Landmaaler. Overensstemmende med Matrikelkaartet, Matrikelcontoiret, April 1856, Christtreu, Registrator.” ( I Planen af Parcellen No. 2 af Matr.No. 2a staar med rødt antegnet ”Matr.No. 2ab” og i Planen af Parcel No. 2 af Matr.No. 2d: ”Matr.No. 2ae”)

 

2. ” Kort over Matr.No. 2c. Parcellen No. 1 af  Matr.No. 2c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Udstykket 1855 personligen af Stockfleth, Lieut: og Landmaaler. Overensstemmende med Matrikelkaartet, Matrikelcontoiret i April 1856, Christtreu, Registrator.”

 

3. Herredsfogedcontoirets Skrivelse af 21. Marts 1856, tinglæst 10. April s.A., hvorved communiceres Amtets Skrivelse af 17. Marts 1856, der indeholder Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 18. Marts s.A. i hvis ? blandt andet den udstykkede Eiendoms Andel i Matr.No. 117 forbliver ved Hovedparcellen.

 

4. Attest fra Pastor Wissing af 12. Juli 1857 at til Fattigvæsnet er givet 16 Skilling.

 

 

 

7.

 

Skøde af 26. juli 1857 -  læst 27. august 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 9, f 314

 

Vedr. køb af matr. nr. 2ab, 2ae og 2c Bolle Fjerding, som kom til at udgøre grundarealet til det der blev til den nye ”Fjeldgaard” i Bolleskov - Udstykket fra Bollegaard

 

Anm. i margin: 1865, den 11. maj læst Dødsattest fra Svend Andersen og Hustru - og Fæsteretten i Henhold dertil udslettet, U 470

 

©

 

 

67 No. 24 Fr. VII R Første Klasse for Sum af over 2700 Rd. til ikke over 2900 Rd. 19 Rd 32 Sk Wrobl. 1857 Malling. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Gaardeier Søren Jensen Møller tilskjøder herved Jens Christian Jensen af Øster Melholt de tvende bebyggede Parceller, betegnede med Matr.No. 2ab og 2ae samt 2c af den mig ifølge Skjøde af 30de December 1834, tinglæst 10 Januar 1839 i Forbindelse med Fledføringscontract 30 December 1837, tinglæst 10 Januar 1839, tilhørende sammenlagte Gaards Jorder, Bollegaard kaldet i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af Hartkorn efter gammel Matrikel 10 Tdr 4 Skj 0 Fdk ¼ Alb. og af nyt Hartkorn No. 2a, 2aa, 2b, 2c, 2d., 26, 40a, 40b og 41 i Bolle Fjerding samt No. 33 i Dronninglunds og Dronningggaards Enge, tilsammen 12 Tdr 0 Skj 1 Fdk 1 ¼ Alb med Gammelskat 73 Rd 82 Sk, i hvilke tvende Parceller ifølge den af Indenrigsministeriets under 8 Marts 1856 meddeelte Approbation paa Udstykningen af fornævnte min Gaards Jorder, ere ansatte saaledes:

 

 

                                                              Hartkorn                         Gammelskat

  Parcellen Matr. No. 2ab ................................................................1 ½ Alb

   ...og ................. ......2ae..der er bebygget........................3 Fjdk................................2 Rdl 35 Sk

  .................................2c...der er bebygget...............3 Skj..1 Fjdk....2 ¼ Alb...............6 Rdl 62 Sk

 

Saa tilskjøder jeg ham endvidere Parcellernes Anpart i Dronninglund Sogns Konge-, Kirke-, Korn-, og Qvægtiende, - hvorved det bemærkes, at Tiendehartkornet for min samlede Eiendom udgiør enkelt 1 Skj 2 Fdk  2 5/24 Alb og dobbelt 3 Skj 1 Fdk 1 5/12 Alb., Bygningerne og de paa Parcellerne værende Træer og Buskage, alt paa følgende Vilkaar:

 

1.- at Kjøberen udreder og præstere alle forfaldne og herefter paabydende kongelige Skatter, offentlige og communale Afgivter og Onera af Parcellerne og deres Hartkorn ligesaa ogsaa Præstetiende.

 

2.- at Kjøberen respecterer det med Svend Andersen om en Deel af det herved solgte, nemlig Parcellerne 2ab og 2ae for Livstid oprettede Fæstebrev, i hvis Følge han altsaa ikke kan tiltræde Besiddelsen af bemeldte Parcel, før Svend Andersen og Hustru ved Døden ere afgaaende.

 

3.- at Parcellen Matr.No. 2c i Henhold til Indenrigsministeriets fornævnte Udstykningsapprobation, der er tinglæst 10 April 1856 bestandig bliver at vedligeholde med Bygninger og Beboere.

 

For den betingede Købesum 2800, skriver to Tusinde otte Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, er jeg fyldestgjort, og skal derfor det herved solgte i Kraft af dette Skjøde fra Dato tilhøre Kjøberen Jens Christian Jensen med fuldkommen Eiensdomsret og med de samme Herligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg selv har eiet samme, forbindende for mig  til at indestaa ham fra Vanhjemmel.

 

Det bemærkes: at der paa det solgte hviler Afgivt til Dronninglund Sogns Skolevæsen 1 Fdk Rug, 1 Fdk Byg og 24 Skilling til Brændeved pr. Td. Ager og Engs Hartkorn ifølge Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28 August 1719.

 

Til Bekræftelse har jeg underskrevet dette Skjøde i Overværelse af tvende Vitterlighedsvidner.  Bollegaard, den 26 Juli 1857.        S  Møller

 

Til Vitterlighed:            G. Winther.    Niels Chr. Mikkelsen

 

Dette Skjøde paategnes til Tinglæsning.

 

Hjørring Amt, den 12 august 1857. P.A.V; Hoffmeyer. fin

 

 

 

8.

 

Forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 - læst 27. juli 1857

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP9, pp 314b, 315

 

Vedr. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard

 

Noter : Overskrevet med teksten;: ”Udslettet 11. Jan. 1883 iflg. Kvittering, Protokolleret CC Folie 97”; Anm.: Da indbemeldte Eiendom ikke var nøiere betegnet kan Attest om Hæftelser og Eierens Adkomst ikke meddeles.

 

©

 

  17994 No. I F VII R Anden Klasse for Sum til ikke over 35 Rdl, 6 Skilling Wrobl.1857 Malling. Forpagtningscontract

 

Jeg underskrevne Gaardeier Søren Jensen Møller af Bollegaard bortforpagter herved til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov for et Tidsrum af 50 Aar fra den 1te April 1856 til 1te April 1906 at regne, en min eiede Gaard underhørende Skovparcel i bemeldte Bolleskov, Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, nemlig den Parcel, hvoraf  Endeel hidtil har været bortfæstet til afdøde Mogens Sørensen og Endeel endnu haves i Fæste af Svend Andersen, paa følgende Vilkaar:

 

1. Bemeldte Skovparcel afbenyttes i det anførte Tidsrum af Forpagteren alene til Græsning ved Kreaturer og Heste samt til Høslet, og er det ham saaledes ikke tilladt at pløie eller besaae Parcellen.

 

2. Forpagteren tilpligter at frede de paa Parcellen staaende Træer, at ingen af dem i nogen Maade beskadiges, samt at føre Tilsyn med, at de ikke borttages af nogen Uvedkommende; sker saadant, da har ham strax derom at underrette mig.

 

3. Forpagteren respekterer det med Svend Andersen for hans og Hustrus Livstid oprettede Fæstebrev om endeel af det herved bortforpagtede, hvoraf følger, at dette ikke af forpagteren kan afbenyttes til Græsning eller Høslet for førnævnte Fæster med Kone begge ved Døden ere afgaaende.

 

4. I Forpagtningsafgivt betales aarlig 6, skriver Seks Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges til mig paa min Bopæl hvert Aars 1te November.

 

Jeg ligeledes underskrevne Jens Christian Jensen tilstaar herved at have af Søren Jensen Møller forpagtet Græsningen og Høsletten  i den ovennævnte Skovparcel i det tidsrum og paa de Betingelser, som denne Contract ommelder, hvilken jeg for mit Vedkommende forpligter mig til nøjagtig at opfylde og efterleve i alle Maader. - Til Bekræftelse have vi begge underskrevet nærværende Contract i Overværelse af tvende Vitterlighedsvidner.

 

 

Bolle, den 26. Juli 1857       S. Møller, Eier     Jens Christian Jensen, Forpagter

 

Til Vitterlighed   G. Winther     Niels Chr. Mikkelsen

 

 

 

9.

 

Skøde af 4. juni 1859 - læst 8. juli 1859

- Kjær Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 4, ff 785, 785b

 

Vedr. Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af parcellen matr.nr. 31 ved havet i Øster Melholt til Peder Larsen. Parcellen var blevet købt 1849 og var oprindelig en lod under Krogen. Arealet var ca. 12,2 tdl. ( 171350 # Alen )

 

Note: Samme dag tinglæses en panteobligation på 650 Rigsdaler til Søren Jensen Møller som pant i Peder Larsens samlede jorde i Melholt, der foruden matr.nr. 31 omfattede matr.nr. 18a og 18b

 

©

 

No. 14 F 7 R Første Klasse 1859 8 Rd. 64 Skilling. Skjøde fra Jens Christian Jensen i Bolleskov til Peder Larsen i Meelholt.

 

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen, nu boende i Bolleskov, Dronninglund Sogn, gjør vitterligt, at jeg til Fuldendelse af vedlagte Kjøbecontract af Dato 31. December 1857 herved skjøder og til fuldkommen Eiendom overdrager til Huusmand Peder Larsen af Meelholt en mig efter Skjøde dateret 28. October 1849, tinglæst 8. November s.A. ved Dronninglund Herreds Ret, tilhørende Parcel beliggende under Meelholt By i Dronninglund Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt, af Hartkorn under Matr.No. 31, 2 Skj. 1 Fdk. ¼ Alb., og som med Indenrigsministeriets Approbation af 29de Januar d.A., er paalignet Gammelskat  3 Rigsdaler 1 Skilling. Autoriseret Kort over Parcellen bliver hermed Kjøberen overleveret. Den accorderede Kjøbesum 1250 Rdl, skriver tolv Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt er betalt og berigtiget. Kjøberen har overtaget Parcellen, der sælges og overdrages ham med alle de Rettigheder og Byrder, hvormed den har tilhørt mig, og han svarer for Fremtiden Skatter og Afgifter deraf uden Anpart for mig. Dette under Hjemmelsansvar efter Loven udstedte Skjøde meddeles Bekræftelse under min Haand vidnesfast.

 

Skrevet i Nørresundby, den 4 Juni 1859    Jens Christian Jensen

 

Til Vitterlighed     Larsen     Poul Nielsen

 

Da Udparcelleringen er approberet ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 29. Januar d.A. og Hartkornet og Gammelskatten paa indbemeldte Parcel i Overensstemmelse dermed er befunden rigtig, har vides Intet til Hinder for, at dette Skjøde til Tinglæsning antages. Aalborg Stiftsamthus, den 25. Juni 1859. P.A.V. Læst i Kjær Herreds Ret, Fredagen, den 8. Juli 1859 og tilført Pantebogen No. 15 Fol. 785. Kjøbecontract vedlagt paa anordnet Papir. - Sælgerens Adkomst befindes ikke tinglæst ved Kjær herreds Ret. Meinig

 

 

 

10.

 

Skøde af 2. maj 1862 - læst 9. okt. 1862

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 12, f 250

 

Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards køb af Østerledhus.

 

Anm.: ”Foruden indbemeldte Hæftelser hviler paa Eiendommen Matr.No. 71c, der er beliggende i Bolle og ikke i Ørsøe Fjerding, Aftægt, Gjæld og Bankhæftelser.

    

©

    

For Documenter af Første Klasse som angaar 900 Rd. Stempel-Tarif No. 24, Kongeriget Danmarks Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 3600 Rd. Taxt 6 Rd. Ahlefeldt Laurvig, Skjøde.

 

Undertegnede Emanuel Jensen sælger, skjøder og saaledes aldeles afhænder herved til Huuseier Jens Christian Jensen af Bolleskov og Huuseier Jens Christian Christensen af Meisig i Interessentskab den mig efter Skjøde, tinglæst 10. Januar 1861 tilhørende Parcel Matr.No. 71 Litera C i Ørsøe Fjerding, Dronninglund Sogn med Hartkorn 4 Skj. 1 ¾ Alb., Gammelskat 1 Rigsdaler 74 Skilling, den paa Parcellens værende Bygning samt Stedets Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. - Kjøberne have at tilsvare Mads Mortensen den ham tilkommende Aftægt capitaliseret til 297 Rd 3 Sk efter Aftægtscontracten tinglæst 7 Februar 1861, og da de have betalt mig den forøvrigt accorderede Kjøbesumma 600, skriver seks Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa skal ommeldte Parceleiendom med sammes nævnte Tiender fra nu af tilhøre dem til frit og uigjenkaldeligt Eie, hvorfor jeg staar dem til Hjemmel efter Loven. Parcellen skal efter mit Skjøde stedse holdes forsynet med Bygning og Beboere, og paahviler der Hartkornet en aarlig Afgivt til Skolerne efter Prinsesse Sophie Hedevigs Fundats af 28. August 1719. Mit foran citerede Skjøde, læst 10. Januar 1861, overleveres hermed Kjøberne tilligemed dertil hørende Kort over Parcellen.

 

p.t.  Sæby, 2. Mai 1862          Em. Jensen

 

Til Vitterlighed:  A. Møller med ført Pen ved Petersen.    H. C. Baltzersen

 

I Anledning af bemeldte Handel er betalt 8 Skilling til Fattigkassen attesteres herved.   Svend Petersen   Fattigbestyrer

    

 

 

11.

 

Skøde af 2 juli 1862 - læst 26. sep. 1862

- Kær Herred Skøde- og Panteprotokol, SP 5, f. 348

 

Vedr. salg af matr.nr. 29 ( i.e. Fjeldgaard, Øster Melholt ) Strandfjerding. Frasolgt jvf. Udstykningsapprobation af 29 dec. 1857. Salget er protokolleret i Kær Herreds Skøde- og Panteprotokol, fordi parcellen lå i den del af Strandfjerdingen i Øster Melholt, Dronninglund sogn, som hørte under Kær Herred, Aalborg Amt. Ved købet i 1846 var parcellen en del af Fjeldgaard med hovedparcel matr.nr. 6, som lå i Dronninglund og derfor tinglæst der.

 

Iflg. realregistret fra Kær Herred blev parcellen udstykket yderligere i 1877 i 2 parceller: Matr.nr. 29a og 29b - Adkomster iflg. samme realregister: 1862: Jens Christian Jensen til Niels Christian Berthelsen, 1877: Niels Christian Berthelsen til Jens Severin Jensen, 1915: Jens Severin Jensens enke, Ane Marie Jensen f. Godskesen, 1915: Ane Marie Jensen f. Godskesen til Jens Olesen.

 

©

 

Stempel Tarif No.2 Taxt 6 Rdl 64 Sk, Skjøde.

 

Undertegnede Jens Christian Jensen, nu boende i Bolleskov, skjøder og overdrager herved til Niels Christian Berthelsen af Wadum, det mig efter Skjøde, dateret 20. Juni 1847, tinglæst 7. October 1847 tilhørende Boelsted, Fjeldgaard kaldet, i Øster Melholt, Dronninglund Sogn med de samme nu tilliggende Jorder. Matr.No. 29 af Hartkorn 3 Skp 3 Fdk  ½ Album og efter Indenrigsministeriets Approbation af 29 Dec. 1857 ansat for Gammelskat 2 Rd 67 Sk. Kort over Eiendommen bliver herved Kjøberen overleveret. Med Eiendommen følger sammes Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. Ifølge Prinsesse Sophie Hedevids Fundats af 28. August 1719 paahviler der Eiendommen en aarlig Afgift af 1 Fdk Rug og 1 Fdk Byg og 24 Skilling pr. Td. Hartkorn. Og Eiendommen, som af Kjøberen er tiltraadt og overtaget, overdrages ham iøvrigt med alle de Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed den har tilhørt mig efter det ovennævnte Skjøde og jeg indestaaer Kjøberen for Vanhjemmel i enhver navnlig Henseende. Den accorderede Kjøbesum 1000 Rd., skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt er betalt.

 

Bekræftes under min Haand i Vidners Overværelse. Skrevet i Nørre Sundby, den 2 .Juli 1862.    Jens Christian Jensen   Til Vitterlighed    Lorents Galster     Larsen

 

At Gammelskatten paa indbemeldte Matrikel-Nummer er overensstemmende med Indenrigsministeriets skrivelse af 29. December 1857, attesteres herved. Aalborg Stiftamthuus, den 18. September 1862. P.A.V. Jørgensen. Læst i Kjær Herreds Ret, Fredagen d. 26 September 1862 og tilført Pantebogen No.16 Folie 348.

 

Kort over Eiendommen er vedlagt. Sælgeren har ikke tinglæst Adkomst til Eiendommen ved Kjær Herreds Ret - Under 8. Juli 1859 er tinglæst Beskrivelse af en for Frederik Thomsen afholdt Arrestforretning hvorunder Stedet Fjeldgaard Matr.Nr. 29 er belagt med Arrest.           Meinig.     

  

 

12 .

 

Udstykningsapprobation af 9. januar 1862 - læst 20 juli 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13, f  601b, 602

 

Tinglæst i forbindelse med salget af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius.

 

Udstykningsapprobation vedr. matr.nr.  6, Fjeldgaard, Vester Melholt, som tillades udstykket i 3 parceller. 

 

©

 

Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred den 9. Marts 1862.

 
Amtet har under 6te dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 1 samme Maaned saaledes: ”I Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 9. Januar d.A. hertil indkomne Andragende approbares herved paa Grund af Omstændighederne Udstykningen af Chr. Jensens Jorde, Matr.No. 6, Fjeldgaard i Dronninglund sogn i Hartkorn 1 Skj 1 Fjdk 2 Album, Gammelskat 82 Sk. i 3 Parceller:

 

Matr.No 6a agtes solgt til Bebyggelse inden 2 Aar eller Forening med anden beliggende Eiendomsjord.. ..............................2 Alb  Gammelskat 10 Sk

Matr.No. 6b ........ligeledes................... 1 Skj ½ Fjdk  Gammelskat 61 Sk

Matr.No. 6c.........ligeledes... ......................2 ½ Fjdk   Gammelskat 11 Sk

 

Kortene over Parcellerne er blev attesterede og udsendte til Aalborg Amtsstue til Indløsning Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. - af J. Chr. Jensen med 1 Rdl. 48 Sk, hvilket hermed meddeles Sognefogden til Bekjendtgjørelse for Chr. Jensen.”  Gad. Til Strand Sognefoged

 

 

 

13.

 

Skøde af 31. juli 1863 - læst 13. aug. 1863

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 12, f 662

 

Vedr. Jens Christian Christensen, Meisig og Jens Christian Jensen Fjeldgaards salg af Østerledhus til Christen Christensen, som var gift med Ellen Kirstine Christensen.

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 600 Rd. Stempel-Tarif No. 19, Kongeriget Danmarks Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 2400 Rd. Taxt 4 Rd. W. Bauditz. fin. Skjøde .

 

Vi undertegnede Jens Chr. Jensen, Bolleskov og Jens Chr. Christensen, Bolleskov, der efter Skjøde af 2. Mai 1862, tinglæst 9 Oktober s.A. ere Eiere af Parcellen Matr.No 71c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, sælge, bortskjøde og afhænde aldeles herved til Christen Christensen Østerledshuus ovennævnte Parcel Matr.No. 71c i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af Hartkorn 4 Skj. 1 ¾ Alb., Gammelskat 1 Rigsdaler 74 Skilling, den derpaa værende Bygning samt Stedets Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. - Og da Kjøberen contant har betalt den for Eiendommen vedtagne Kjøbesum 600, skriver seks Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa skal ovennævnte Eiendom med sammes Tiender fra nu af tilhøre ham til frit og uigjenkaldeligt Eie, hvorfor vi staae ham til Hjemmel efter Loven. Parcellen skal stedse holdes forsynet med Bygning og Beboere, og paahviler der Hartkornet en aarlig Afgivt til Skolevæsenet ifølge Prinsesse Sophie Hedevigs Legatfundats af 28. August 1719, ligesom det endvidere bemærkes, at den solgte Eiendom er indbefattet under Pantsætning for Aftægt til Jens Christian Jensen og Hustru, samt for 1000 Rd til Andreas Jensen, og at der paa samme hviler Bankhæftelse.

 

p.t.  Sæby, d. 31 Juli 1863.  Jens Chr. Christensen         Jens Christian Jensen

 

Til Vitterlighed:  Malling      Niels Chr. Christiansen

 

I Anledning af bemeldte Handel til Dronninglund Fattigkassen betalt 8 Skilling betalt.  Johannes Petter Jensen.

 

 

 

14.

 

Påtegning 5. maj 1865 til skøde af 26. juli 1857 - læst 11. maj 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13, f  470, 470b

 

Vedr. udslettelse af fæstebrev til Svend Andersen ang. matr.nr. 2ab og 2ae i Bolleskov

 

©

 

Paategning paa Skjøde paa Parcellerne Matr.No. 2ab og 2ae samt 2c af Bollegaard i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn fra Søren Jensen Møller til Jens Christian Jensen af Øster Melholt, læst 27. august 1857 og protocolleret Litra Q Folio 314:

 

”I Henhold til vedlagte Dødsattest bedes den Svend Andersen og Hustru erhvervede Leieret af Pantebogen udslettet. P.t. Sæby. 5. Mai 1865.       Jens Christian Jensen“

 

- Aar 1857 afgik ved Døden den 22. Juni Aftægtsmand Svend Andersen i Bolleskov i Dronninglund Sogn, 82 Aar gammel. Aar 1864 den 14. Juli døde Ane Pedersen, fornævnte Svend Andersens Enke i Bolleskov i Dronninglund Sogn, 88 Aar gammel, hvilket herved paa Begjæring attesteres. Lundager, d. 30 April 1865.   Wissing, Sognepræst

 

 

 

15.

 

Skøde af 12. juli 1865 - læst 20. juli 1865

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 13 f  601, 601b, 602

 

Vedr. salg af matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Thomas Jørgen Thorius.

 

Anm. i margin: Under 21 Marts 1861 er tinglæst Klitoverdragelse ifølge hvilken Eieren af  Matr.No 6 som nu stedseværende Byrde er forpligtet til fremtidig Vedligeholdelse af Sandflugtsstrækningen paa denne Eiendom. ( Se artiklen om Melholt Sande 1861 )

 

Et Stykke Jord er bortleiede til Hans Peter Larsen og kan det ikke sees om dette vedrører Matr.No 6a.

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 400 Rd. Stempel - Tarif  No. 1 (Kongeriget Danmarks Vaabenstempel) For Documenter af Anden Klasse som angaar 1600 Rd. Taxt: 2 Rd. 64 Skilling. Aalborg Amtsstue, d. 12 Juli 1865, Høyer, fin. - Skjøde

 

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen af Boelstedet Fjeldgaard i Vester Meelholt i Dronninglund Sogn, tilstaar og vitterliggiør herved, at jeg har solgt og overdraget, ligesom jeg med dette mit Skjøde fra mig og Arvinger overdrager og tilskjøder Murer Thomas Jørgen Thorius Parcellen No. 6a af Fjeldgaards Jorde, staaende for Hartkorn: 2 Alb, Gammelskat 10 Sk, med paastaaende Bygninger og alt andet, der henhører til denne Parcel, hvoriblandt min fulde Rettighed til den Sum hvorfor Bygningerne ere forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, hvilket alt, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 1te Marts 1862 er tilladt udstykket fra bemeldte Boelsted, Fjeldgaard i Vester Meelholt, Dronninglund Sogn, Thomas Jørgen Thorius efter nu at have fyldestgjort mig for samme med den akkorderede Kjøbesum, 400 Rd., skriver Fire Hundrede Rigsdaler Rigsmynt, derved, at han for den omhandlede Kjøbesum har fyldestgjørende givet mig tilfredsstillende Panteforsikring, eier, besidder og fører sig til Nytte med al den Ret og Raadighed, Byrder og Forpligtelser, som jeg hidtil har havt derover, og Parcellen i Forbindelse med den øvrige Deel af Fjeldgaards Eiendom efter Skjøde af 20de Juni 1847, tinglæst 7 Oktober næstefter fra Jens Jensen, er bleven mig overdragen og tilskjødet, fri og frelst for hver Mands Tiltale efter Loven. 

 

Det bemærkes, at Kjøberen er gjort bekjendt med, at der efter Prinsesse Sophie Hedevids Fundats af 28 August 1719 paahviler  Fjeldgaards samlede Eiendom en aarlig Afgift af 1 Fdk Rug, 1 Fdk Byg og 24 Skilling pr. Td. Hartkorn, og at mit forannævnte Skjøde for anmærkning om, at Just Jensen, fra hvem Jens Jensen har Skjøde paa Stedet Fjeldgaard, befindes ikke at have havt tinglæst Adkomst, samt at den i Jens Jensens Skjøde paaberaabte Kjøbecontract ikke er forevist.

 

Dette lovlige Skjøde er af mig udstedt og underskrevet i Overværelse af tvende tiltagne Vitterlighedsvidner.

 

 

 

16.

 

Skøde af 18. marts 1867 - læst 25. april 1867

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP14,  pp 352b, 353

 

Vedr. køb af parcellen, matr. nr. 39b Bolle Fjerding - udstykket fra Klemmen i Bolle.

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 200 Rigsdaler Stempel Tarif No.10, Vaabenstempel, for Documenter af Anden Klasse som angaar 800 Rigsdaler Taxt 1 Rigsdaler 32 Skilling, Skjøde.

 

  Jeg underskrevne Gaardeier Nicolai Nielsen af Bolle sælger og overdrager hermed til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov den min Gaard Matr.No. 39 i Bolle, som jeg eier efter Adkomsten tinglæst 7. April 1859 og 11. Mai 1865, ved Indenrigsministeriets Skrivelse af d. 29. September 1866 frastykkede Parcel Matr.No. 39b af Hartkorn 3 Fjerdingkar 0 Alb., Gammelskat 33 Skilling, hvilken Parcel sælges til Bebyggelse. I Kjøbet følger Parcellens Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. For den accorderede Købesum 200, skriver to Hundrede Rigsdaler Rigsmønt er jeg fyldestgjort og skal ovenmeldte Eiendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, og hvoraf han udreder Skatter og Afgifter for andet Halvaar d.A. og fremdeles herefter tilhøre ham med de samme Rettigheder, almindelige Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg det solgte med lovlig Skjøde fri for præjudicerende Retsanmærkning, dog bemærkes, at der paa Eiendommen hviler Afgift efter Fundats af 28. Aug. 1719, Leiecontracter til Ane Marie Nielsen, læst 26. October 1837 og til Thomas Chr. Willassen, læst 7. Juni 1849 vedrører ikke det solgte. Til Bekræftelse med min Underskrift,  P.t. Sæby 18. Marts 1867               Nicolai Nielsen

 

Til Vitterlighed,   E. Kjelgaard     C. Petersen

       

Dette Skjøde paategnes hermed til Tinglæsning, Hjørring Amt d. 23. Marts 1867, P.A.V. (på amtets vegne) Chr. Mühle., fin

 

Hermed fulgte vedlagt Udstykningsapprobation saaledes lydende. ”Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred den 9. October 1866. Amtet har under 4 dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 29. forrige Maaned paalydende: ”Ved Bevilling ad mandatum af Dags Dato er det tilladt, at N. Nielsen maa udstykke sin Gaards Jorder Matr.No. 39 i Bolle Fjerding, Dronninglund af Hartkorn 1Tdr 3 Skj 1 Fjdk 2 Alb, Gammelskat 5 Rd 32 Skilling, uden at den tilbageblivende Hovedparcel faa den med Forordning af 3. December 1819 foreskreven Størrelse, paa Vilkaar:

 

1. at Hovedparcellen, Matr.No. 39a bestandig som saadant bliver at ansee og med Bygninger og Beboere at vedligeholde, og

2. at de kongelige Skatter og Rettigheder saavel som Panthaveres og alle andres Rettigheder blive med denne Forordning aldeles uforkrænkede. I Henhold til foranførte Bevilling, der hoslagt følger, approberes herved Udstykningen af ommeldte Gaard Matr.No. 39 i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af                                               

                                                                                                      Hartkorn                Gammelskat

 

i 4 Parceller                                                                           1 Tdr 3 Skj 1 Fjdk 2 Alb    5 Rdl 32 Sk

 

Matr.No 39a - Hovedparcel                                                  1   -       -    1   -     2 ¼        3     83  

     -         39b agtes afhændet til Bebyggelse inden

                      2 Aar eller til Forening med anden Eiendomsjord            3                             33  

     -         39c                ligeledes                                            -         2   -  1       1 ¾ -       1  -   12 

     -         39d                ligeledes                                                    

 

 

Hvilken i Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 11. Juni d.A hertil indkomne Andragende tjenstlig melder til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Kortene over Parcellerne ere bleven attesterede udsendte til Aalborg Amtstue til Indløsning af N. Nielsen med 2 Rdl. Hvilket herved meddeles Sognefogden til Bekjendtgjørelse for N. Nielsen, hvem hoslagte Bevilling overleveres. A. Moltke, Bolle Sognefoged.

 

Saa fulgte og vedlagt Kort over Matr.No. 39b Parcel No.2 af Matr.No. 39 Bolle By, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, udstykket personligen Aar 1866 af Vilh. Buhl, Landinspecteur” - ”Overensstemmende med Matrikelkortet, Hartkorn 0 Tdr 0 Skjr 3 Fjdkr 0 Alb., Gammelskat 0 Rdl 33 Skilling. Matrikelcontoiret i September1866, Backe, fin” 

 

 

 

17.

 

Skøde 29. juni 1867 - læst 18. juli 1867

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP14, pp 326b, 327

 

Vedr. køb af moseparcellen matr. nr. 12c, Gjeraa

 

- Parcellen, der hovedsaglig bestod af mose, lå lidt vest for Gerå By, og blev efter udstykningstilladelse i 1868 udstykket i 7 småparceller.
 

For Documenter af Første Klasse som angaar 100 Rigsdaler Stempel Tarif No.6, Vaabenstempel, for Documenter af Anden Klasse som angaar 400 Rigsdaler Taxt 64 Skilling. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Husmand Jens Chr. Nielsen af Gjeraa sælger og bortskjøder hermed til Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov den mit Sted Matr.No. 12a i Gjeraa, som jeg eier efter Skjøde tinglæst 17. April 1847 ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 6. Januar 1866 frastykkede Parcel Matr.No. 12c af Hartkorn ¾ Album., Gammelskat 4 Skilling, hvilken Parcel sælges til Bebyggelse. I Kjøbet følger Parcellens Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. For den accorderede Købesum 100, skriver et Hundrede Rigsdaler Rigsmønt er jeg fyldestgjort og skal ovenmeldte Eiendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, og hvoraf han udreder Skatter og Afgifter fra Dato, herefter tilhøre ham med de samme Rettigheder, almindelig Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg det solgte med lovlig Skjøde fri for præjudicerende  Retsanmærkning, dog bemærkes at der paa Eiendommen hviler Afgift efter Fundats af 28. Aug. 1719. Tvende tidligere Eiere, der mangle tinglæst Adkomst paa Eiendommen.

 

 P.t. Sæby den 27. Juni 1867           Jens Chr. Nielsen

 

Til Vitterlighed.   E. Kjelgaard.    Jens Jensen.

Køberen tilstaaes nu en 6 Alen bed Vei langs den nordre Side af min til grænsende Eiendom imod, at han deltager i Veiens Vedligeholdelse. Denne Rettighd er betinget i Handelen, men forglemt at anføre i Skjødet. D.u.s.   Jens Christian Nielsen.
Til Vitterlighed:   E. Kjelgaard.   Jens Jensen.

Paategnes herved til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 10. Juli 1867.  P.A.V ;   Chr. Mühle, fin.


Hermed fulgte vedlagt: Udstykningsapprobation saalydende: ”Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred, den 8. januar 1866. Amtet har under 15. dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 16 s.M. saalydende ”I anledning af de med Hr. Amtsmandens Erklæring af 30 November s.A. hertil indkomne Andragende approberes  hermed paa Grund af Omstændighederne Udstykninger af Jens Christian Nielsens Jorder Matr.No. 12a Strandfjerdingens sydlige Deel Gjeraa By, Dronninglund Sogn af herunder hører Andel i No. 35

                                                                                    Hartkorn                       Gammelskat

i 2 Parceller............................................................7 Skj. 2 Fjdk ¾ Alb..................5 Rd 12 Sk

 

Matr.No.12a Jens Chr. Nielsen..............................7 ..-...2...-.......0...-....................5.Rd   8 Sk

herunder hører Andel i No.35

 

Matr.No.12c solgt til Jens Christian Jensen til Bebyggelse inden 2 Aar eller

Forening med anden beleilig beliggende Eiendomsjord. .......... ¾  Alb...........................4 Sk

 

 

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Kortet over  Matr.No. 12c er blevet attesteret og indsendt til Aalborg Amtstue til Indløsning af Niels Christian Nielsen mod 48 Skilling.”

 

Hvilket hermed meddeles dem til behagelig Efterretning og videre fornødne Bekjendtgørelse. A. Moltke. Til Strand Sognefoged.

 

Saa fulgte og vedlagt Kort ”Matr.No. 12c, Parcel 2 af Matr.No. 12a Gjeraa By Strandfjerdinger, Dronninglund Sogn og Herred. Hjørring Amt, tegnet Aar 1865 personligen af Vilh. Buhl, Landinspecteur. - Overensstemmende med Matrikelkortet Hartkorn 0 Tdr 0 Skjr 0 Fjdkr, ¾ Alb, Gammelskat 0 Rdl 4 Skilling. Matrikelcontoiret i December 1865, L. Borup

 

Saa fulgte endvidere Attest saaledes: ”Angaaende Skjøde paa en Parcel mellem Jens Christian Nielsen af Gjeraa og Christian Fjeldgaard i Bolle Fjerding er betalt 4 Skilling til Dronninglund Sogns Fattigvæsen. Bollehedegaard, den 27 April 1867     N. Skaksen.

 

 

 

18.

 

Skøde af 6 nov. 1867 - læst 15 juli 1875

 

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 18 f  103, 103b

 

Vedr. Thomas Jørgen Thorius’ salg af gamle gård på matr. nr. 6a af Fjeldgaard i Vester Melholt til Budolf  Madsen Budolfsen.


©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 300 Rd, Stempel - Tarif No. 13 for Documenter af Anden Klasse som angaar 1200 Rd. Taxt: 2 Rd. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Thomas Jørgen Thorius af Vester Melholt, Dronninglund Sogn tilstaar og vitterliggiør herved, at jeg har solgt og overdraget, ligesom jeg ogsaa ved dette mit Skjøde for mig og Arvinger tilskjøder og overdrager Snedker Budolf Madsen Budolfsen ligeledes af Vester Melholt, Dronninglund Sogn det mig tilhørende efter Skjøde af 12 Juli 1865 og tinglæst d. 20 s.M. inden Dronninglund Herredsthing Parcellen No. 6a af Fjeldgaards Jorder med de paastaaende bygninger staaende for Hartkorn: 2 Alb, Gammelskat 10 Skilling, samt al andet Andeel, som hører til denne Parcel, hvoriblandt min fulde Rettighed til den Sum, hvorfor Bygningerne ere forsikrede i Landets almindelige Brandkasse, hvilket alt, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 1 Marts 1862 er tilladt udstykket fra bemeldte Sted, Fjeldgaard i Vester Melholt, Dronninglund Sogn.

 

Budolf Madsen Budolfsen, efter nu at have betalt mig den betingede Kjøbesum, 300 Rigsdaler, skriver tre Hundrede Rigsdaler Rigsmynt, saa erklærer jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Ret at have i forannævnte Eiendom, men erklærer at samme nu tilhører Budolf Madsen Budolfsen eller Arvinger, som ret Eiendom med samme Byrder og Rettigheder, som jeg eiede den.

 

Til yderligere Bekræftelse for dette mit Skjøde har jeg i tvende Vidners Overværelse egenhændig underskrevet og kan af Kjøberen lade thinglæse uden mig da at indkalde.

 

Vester Melholt, d. 6. November  1867.    Thomas Jørgen Thorius .

 

Vidner:          Brunselius.            Jens Christian Jensen.

 

 

 

19.

 

Skøde af 25. juni 1868 - læst 9 juli 1868

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 14, ff 713, 713b

 

Vedr. salg af udstykket parcel matr.nr. 12c til Anders Rasmussen - hovedparcellen fra udstykning af den oprindelige matr.nr. 12c, Gerå, Strandfjerding

 

Realregister: ¼ Alb, Gl.skat 1 Sk, solgt til løbenr. 100

 

©

 

Danmark 32 Sk. Sæby, den 25 Juni 1868. Chr. Sørensen. Skjøde.

 

Stempelmærke for Kongeriget Danmark 32 Sk. Sæby, den 25 Juni 1868. Stempelmærke for Kongeriget Jeg underskrevne Jens Chr. Jensen af Bolleskov sælger og overdrager herved til Anders Rasmussen af Gjeraahede den mig efter Adkomst af 29. Juni 1867, tinglæst 18. Juli s.A. tilhørende Eiendom, nemlig: Parcellen Matr.No. 12c af Gjeraa, hvilken Parcel, der ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 7. April d.A., staar for Hartkorn ¼ Alb., Gammelskat 1 Sk., sælges til Forening med Kjøberens Eiendom Matr.No. 5c i Gjeraa. I Kjøbet sælges Parcellens Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. Paa Eiendommen hviler Afgift efter Fundats af 28. August 1719 og mangler 2de tidligere Eiere tinglæst Adkomst paa samme. For den accorderede Kjøbesum 100 Rd., skriver Et Hundrede Rigsdaler Rigsmønt er jeg fyldestgjort og skal ommeldte Eiendom, som Kjøberen, Anders Rasmussen har taget i Besiddelse og Brug og hvoraf han udreder Skatter og Afgifter fra 1. Januar 1868 at regne, herefter tilhører ham med de samme Rettigheder, almindelige Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, og hjemler jeg ham det Solgte ved lovligt og anmærkningsfrit Skjøde.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift p.t. Sæby, den 25 Juni 1868, Jens Christian Jensen.

 

Til Vitterlighed: E. Kjelgaard     Christian Mikkelsen.

 

Paategnes til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 4 Juli 1868, P.A.V. Chr. Muhle. Fin

 

---o---

 

Hermed fulgte Udstykningsapprobation saalydende: ”Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred, d. 2. Mai 1868. Amtet har under 27. f.M. communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 7. s.M. saalydende: ” I Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 24. Februar d.A. hertil indkomne Andragende approbares herved paa Grund af Omstændighederne Udstykningen af J. Chr. Jensens Jorder Matr.No. 12c Gjeraa By, Dronninglund Sogn i 7 Parceller med samlet Hartkorn - Td - Skj - Fdk - ¾ Album;  Gl.skat 4 Skilling     

 

Matr.No. 12c agtes afhændet til A. Rasmussen til Forening

med anden Eiendomsjord                                                                      ¼ -             1-

  -o-         12d agtes afhændet til Forening m.. anden Eiendomsjord    ¼ -             1 -

  -o-         12e       ligeledes                                                                                      1 -

  -o-         12f        ligeledes

  -o-         12g       ligeledes

  -o-         12h       ligeledes

  -o-         12i        ligeledes                                                                   ¼ -             1 -

 

Hvilket tjenstlig meldes til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse. Kortet over Parcellen er bleven attesteret og udsendte til Aalborg Amtsstue til Indløsning af J. Chr. Jensen mod 3 Rd. 48 Sk.” Hvilket Sognefogden vilde bekjendtgjøre for den Paagjældende. A. Molkte. Strand Sognefoged”

 

Saa fulgte og vedlagt Kort saalydende: ” No. 12c Parcel No. 1 af No. 12c, Gjeraa By, Strandfjerdingen, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, udstykket i Aar 1867-68 personligen af Vilh. Buhl, Landinspecteur. Overensstemmende med Matrikelkortet, Hartkorn: 0 Tdr 0 Skj 0 Fdk ¼ Alb., Gl.skat: 0 Rdl. 1 Sk. Matrikelcontoiret i Marts 1868. Backe. Fin”

 

Endvidere fulgte saalydende Attest: ”I anledning af en Eiendomshandel mellem Jens Chr. Jensen og Anders Rasmussen begge af Dronninglund Sogn er der af dem indbetalt 8 Sk.  til Sognet Fattigkasse, hvilket hermed attesteres. Gjeraa By, Dronninglund Sogn, d. 28 Juni 1868. Fattigforstander.” --

 

 

 

20.

 

Udstykningsapprobation af 25. feb. 1868 - læst 6. feb. 1873

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 16, f 674

 

Vedr. udstykning af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding i 2 parceller. Tillæg til skøde af 27. juni 1868 - læst 6. feb. 1873

 

©

 

Sæby Kjøbstad og Dronninglund Herred, d. 19 Mai 1868. Amtet har under den 15. dennes communiceret mig Indenrigsministeriets Skrivelse af 25. f.M. saalydende:

"I Anledning af det med Hr. Amtmandens Erklæring af 24de Februar d.A. hertil indkomne Andragende approbares herved paa Grund af Omstændighederne Udstykningen af J. Chr. Jensens Jorde Matr.No. 39b i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn af     

                                                                                          Hartkorn                   Gammelskat

                                                                             - Td   - Skj   3 Fdk  - Alb         - Rd 33 Sk

i 2 Parceller:

 

Matr.No. 39b - beholdes af J. Chr. Jensen           -         -      1   -      2 ¾ -           -    21 Sk

Matr.No. 39e - bebygget solgt til J. P. Hansen    -          -     1   -         ¼ -            -   12 Sk

 

Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse. Kortene over Matr.No 39b og 39e ere bleven attesterede og udsendte til Hjørring Amtsstue til Indløsning af J. Chr. Jensen med 1 Rd.”

 

Hvilket Sognefogden vilde bekjendtgjøre for Vedkommende. P. Malling, cst. Til Bolle Sognefoged.

   

 

 

21.

 

Skøde af 27. juni 1868 - læst 6. feb. 1873

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 16,  ff 663b, 664

 

Vedr. salg af matr.nr. 39e, udstykket fra matr.nr. 39b jvf. Udstykningsapprobation af 25. april 1868. Køberen, Jens Peter Hansen er lig den Røl-Jens, som Jens Chr. Jensen Fjeldgaard omtaler i brevet hjem til Ane Margrethe i 1878 - Se artiklen "Fjeldgaards Breve" 

 

Anm. i margin: Indenrigsministeriets Skrivelse af 25 April 1868 protokolleret Folio 674

 

©

 

For Documenter af Første Klasse, som angaar 200 Rd. Stempel -Tarif No. 10. Vaabenstempel. For Documenter af Anden Klasse, som angaar 800 Rd. Taxt: 1 Rd. 32 Skilling. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen Fjeldgaard af Bolleskov i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn sælger og overdrager herved til Jens Peter Hansen af Bolleskov den mig efter Skjøde af 25. April 1867, ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 25de april 1868 udstykkede Parcel No.2 Matr.No. 39e af Bolle i Dronninglund Sogn, Hartkorn 1 Fdkr. ¼ Alb. Gammelskat 12 Skilling, tilligemed Parcellens Anpart Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende. - For den accorderede Kjøbesum 300 Rdlr., skriver Tre Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, er jeg fyldestgjort, og skal ovenmeldte Eiendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, og hvoraf han fremtidigen svarer alle Skatter og Afgifter, herefter tilhører ham med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed den har tilhørt mig efter forannævnte Skjøde, og hjemler jeg ham samme ved lovlig Skjøde fri for nogensomhelst præjudicerende Retsanmærkning, hvorhos det bemærkes, at der paa Eiendommen hæfter en aarlig Afgift til Skolevæsenet i Dronninglund Sogn efter Fundats af 28. August 1719. Det til Bekræftelse med min Underskrift i tvende Vidners Overværelse.

 

Bolleskov, den 29 Juni 1868.            Jens Christian Jensen

 

Til Vitterlighed:           Jens Christian Jensen               Niels Peter Jensen

 

Paategnes til Tinglæsning med tilhørende af den herved fulgte Parcel, Matr.No. 39e, ifølge den paaberaabte Skrivelse fra Indenrigsministeriet er bebygget.

Hjørring Amt, 20. Januar 1873.              Brendstrup  Fin

(Kort over Matr.No. 39e medfulgte)

 

 

 

 

22.

 

Skøde af 18. sep. 1869 - læst 28 okt. 1869

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 15, ff  275, 275b

 

Vedr. salg af udstykket moseparcel matr.nr. 12e til smed Mads Pedersen i Gerå - udstykket fra matr.nr. 12c, Gerå Strandfjerding

 

Realregister: Uden Hartkorn, Gl.skat: 1 Sk, solgt til løbenr. 163

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 10 Rd. Stempel-Tarif No. 6, - Vaabenstempel - For Documenter af Anden Klasse som angaar 400 Rd Taxt 64 Sk. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Chr. Jensen af Bolleskov tilstaar herved at have solgt til Smed Mads Pedersen i Gjeraa den mig tilhørende fra Eiendommen Matr.No. 12c af Gjeraa By, Dronninglund Sogn ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 7. April 1868 frastykkede Parcel Matr.No. 12e af Gammelskat 1 Sk uden Hartkorn, hvilken Eiendom sælges til Forening med anden Eiendomsjord. Og da Kjøberen har betalt den accorderede Kjøbesum 100 Rdl., skriver Et Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa tilskjøder jeg ham herved bemeldte Parcel, der fra nu af skal tilhøre ham med fuldstændig Eiendomsret og med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, deriblandt at han svarer Parcellens Andel af den aarlige Afgift til Dronninglund Sogns Skoler efter Fundats, 28 august 1719 og svarer Skatter og Afgifter for Fremtiden. Det bemærkes, at 2de tidligere Eiere mangle tinglæst Adkomst, men er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Eiendommen skadesløst. Mit Skjøde er tinglæst 18 Juli 1867 og medfølger Eiendommens Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift, Fjeldgaard, den 18 September 1869 Jens Christian Jensen.

 

Til Vitterlighed: Jens Petter Thomsen    Niels Christian Nielsen.

 

Paategnes til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 12. October 1869. Wedell-Wedellsborg.

 

 

 

23.

 

Skøde af 18 sep. 1869 - læst 16. dec. 1869

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 15 ff 309b, 310

 

Vedr. salg af parcellen matr. nr. 6c af Fjeldgaard i Vester Melholt til Hans Peter Larsen

 

Anm. i margin: ”Paa Eiendommen er læst Overdragelse ag Sandflugtsstrækning til fremtidig Vedligeholdelse. Hvorvidt LeiecontractHans Peter Larsen vedrører det solgte kan ikke sees. Sælgeren mangler tinglæst Adkomst paa Tiender

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 100 Rd. Stempel Tarif No. 6, Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 400 Rd. Taxt: 64 Sk.. Skjøde

 

Jeg underskrevne Jens Christian Jensen af Fjeldgaard erkjender herved at have solgt til Hans Peter Larsen af Vester Melholt den fra min Eiendom, tilhørende mig ifølge Skjøde tinglæst 7. October 1847, ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 1. Marts 1862 udstykkede Parcel betegnet Matr.No. 6c af Fjeldgaard i Dronninglund Sogn, Strandfjerdings sydlige Deel, af Hartkorn 2 ½ Alb., Gammelskat 11 Skilling med paastaaende Bygning.

 

Og da bemeldte H. P. Hansen har betalt den kontraherede Kjøbesum 100, skriver Et Hundrede Rigsdaler, saa tilskjøder jeg ham herved Eiendommen, som han har i Besiddelse, og hvilken saaledes fra nu af tilhører ham med fuldstændig Eiendomsret og med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed en har tilhørt mig, hvoriblandt ham overtaget den aarlige Afgift til Dronninglund Sogns Skoler efter Fundats 28. aug. 1719 efter Eiendommens Hartkorn, og svarer Skatter og Afgifter for Fremtiden, hvorhos bemærkes at en tidligere Eier mangler tinglæst Adkomst, men er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Eiendommen skadesløst. Eiendommens Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende medfølger.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast i Fjeldgaard, den 18. September 1869

 

Jens Christian Jensen        Til Vitterlighed: Jens Peter Nielsen   Jens Petter Thomsen

 

Paategnes til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 12 October 1869

 

Det bemærkes at Overdragelse af Sandflugtsstrækning er tinglæst, og at Hans Peter Larsens Leiekontrakt ikke vedkommer det her solgte. Fjeldgaard, den...Oktober 1869

 

Hermed Kort paalydende: ”Matr.No.6c, Parcel No.3 af Matr.No. 6 (Fjeldgaard) Strandfjerdingens sydlige Deel, Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, udstykket Aar 1861 personligen af Vilh. Buhl, Landinspecteur - Overensstemmende med Hartkorn 0-0-0-2 ½ ; Gammelskat 0-11 Sk ”            - Matrikelscontoiret i Februar 1862, Bache. fin

 

Saa fulgte og saalydende Attest: ”Dags Dato er betalt 8 Skilling til Sognets Fattige i en Handel imellem Hans Peter Larsen og Jens Christian Jensen.

Gjeraa, den 27 September 1869.        Peder Christian Jensen, Sogne Raads Mand”

 

 

 

24.

 

Skøde af 20. sep. 1869 - læst 28 okt. 1869

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 15, ff  275b, 276

 

Vedr. salg af udstykket moseparcel matr.nr. 12d ( 12c?) til bødker Jens Chr. Nielsen i Bolleskov - udstykket fra matr.nr. 12c, Gerå Strandfjerding

 

Anm. i margin: Indbemeldte Parcel Matr.No. 12c  er allerede ved Skjøde tinglæst 9. Juli 1868 solgt til Anders Rasmussen.( Se kommentar under selve skødet)

 

©

    

For Documenter af Første Klasse som angaar 50 Rd. Stempel-Tarif No. 4, - Vaabenstempel -     For Documenter af Anden Klasse som angaar 200 Rd Taxt 32 Sk. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Chr. Jensen af Fjeldgaard tilstaar herved at have solgt til Bødker Jens Chr. Nielsen, Bolleskov den mig tilhørende fra Eiendommen Matr.No. 12c af Gjeraa By, Dronninglund Sogn ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 7. April 1868 frastykkede Parcel Matr.No. 12c af Gammelskat 1 Sk og ¼ Alb. Hartkorn, hvilken Eiendom sælges til Forening med Matr.No. 4 liter c, stor for Hartkorn i Bolleskov i Dronninglund Sogn 3 Skj 2 Fdk ½ Alb, Gl.skat 1 Rd. 66 Skilling. Og da nu Kjøberen har betalt den accorderede Kjøbesum 50 Rdl, skriver Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt, saa tilskjøder jeg ham herved bemeldte Parcel, der fra nu af skal tilhøre ham med fuldstændig Eiendomsret og med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, deriblandt at han svarer Parcellens Andel af den aarlige Afgift til Dronninglund Sogns skoler efter Fundats, 28 august 1719 og svarer Skatter og Afgifter for Fremtiden. Det bemærkes, at 2de tidligere Eiere mangle tinglæst Adkomst, men er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Eiendommen skadesløst. Mit Skjøde er tinglæst 18 Juli 1867 og medfølger Eiendommens Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift, Fjeldgaard, den 20 September 1869 Jens Christian Jensen.

 

Til Vitterlighed:              Jens Christian Sørensen.           Niels Andersen.

 

Paategnes til Tinglæsning, Hjørring amt, den 12. October 1869. Wedell-Wedellsborg.

 
Hermed fulgte og vedlagte Kort saalydende: "No. 12d Parcel No. 2 af No. 12c, Gjeraa By, Strandfjerdingen, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, udstykket i Aar 1867-1868 personligen af Vilhelm Buhl, Landinspecteur. Overensstemmende med Matrikelkortet, Hartkorn 0 - 0 - 0 - 1/4 Album, Gammelskat 0 - 1 Sk., Matrikelcontoiret i Marts 1868. Backe. fin"

 

Saa fulgte saalydende Attest: ”I en Eiendomshandel mellem Jens Christian Jensen og Niels Christian Nielsen er betalt 8 Skilling til Sognets Fattige. Gjeraa 29 September 1869, Peder Christian Jensen, Sogne Raads Mand. --

 

©

 

Kommentar vedr. salg af moseparcel matr.nr. 12d ( 12c) til Jens Christian Nielsen

- Skøde af 20 sep. 1869 - læst 28 okt. 1869

 

I forbindelse med salget af parcellen i 1869 til Jens Christian Nielsen blev der i skødet eller ved tinglæsningen skrevet forkert matrikelnummer, nemlig 12c - Handlen omfattede den parcel, som havde matr.nr.12d og matrikelkortet over matr.nr.12d blev da også udleveret. Men juridisk viste det sig senere, at handlen var ugyldig pga. denne fejlskrivning. Noget tyder på, at ingen egentlig var klar over fejlen, for den bliver ikke rettet. Jens Christian Jensen Fjeldgaard var jo rejst til Nebraska, og den afgørende fejl blev overset. På et tidspunkt under en gennemgang af realregistret til protokollen finder man på Tinglysningskontoret i Sæby ud af matr.nr. 12c er tinglæst solgt 2 gange. Det tinglæste skøde af 20 sep. 1869 til Niels Christian Nielsen får derfor en anmærkningen i marginen i Skøde- og Panteprotokollen, om at 12c tidligere er solgt, nemlig til Anders Rasmussen i 1868. Fejlen betød, at matr.nr. 12d juridisk aldrig var blevet solgt til Jens Christian Nielsen. Ejeren var retligt stadig den gamle Jens Chr. Jensen Fjeldgaard. Så sent som i 1938 forsøger man at få rettet fejlen ved først at overføre matriklen til Fjeldgaard i Bolleskov. Ejeren af gården hedder nu Anders Chr. Jensen, og for at give ham adkomst til matriklen bliver der derfor skrevet et nyt skøde 11. marts 1938 - altså næsten 70 år efter det første. Og da var den gamle Jens Chr. Jensen Fjeldgaard jo for længst død. Ifølge dette skøde, som nu ligger som genpart på Landsarkivet i Viborg, sælger Jens Christian Jensen (Fjeldgaard) vederlagsfrit til Anders Christian Jensen. Det er den unge Jens Christian, der underskriver på vegne af sin far. Af dette skøde fremgår det, at sælgeren har adkomst til parcellen ifølge skøde tinglæst 18 juli 1869. Dette skøde har bare aldrig eksisteret, men må være det skøde som den gamle Jens Christian Jensen Fjeldgaard får tinglyst 18. juli 1867, da han køber den oprindelige uudstykkede matr.nr. 12c. Ved skødeskrivningen i 1938 bliver der indføjet en nu hævdvunden ret til tørvegravning for Niels Christian Nielsen på parcellen, som skulle respekteres. Han var søn af den bødker Jens Chr. Nielsen, som parcellen egentlig skulle være tilskødet i 1869. Og denne var sandsynligvis allerede i 1869 begyndt med tørvegravningen i den tro, at han var retslig ejer af parcellen. Da man nu mange år senere forsøgte at rette fejlen, var tørvegravningsretten blevet hævdvunden. Ved nærmere undersøgelse af sagen viste det sig, at tilskødningen og Anders Chr. Jensens adkomst til parcellen i 1938 kun var et ”mellemled” - et eller andet sted skulle parcellen jo høre til. Allerede i 20. oktober samme år bliver der så igen skrevet skøde på parcellen. Denne gang ”sælger” Anders Christian Jensen i Fjeldgaard parcellen videre til Frøken Dagmar Nielsen, som var datter af Niels Chr. Nielsen - altså et barnebarn af den Jens Christian Nielsen, som parcellen egentligt skulle været tilskødet i 1869 - Af dette sidste skøde til Dagmar Nielsen fremgår det, at foruden hendes fader har også hendes broder, Johannes Nielsen, Rørholt tørvegravningsret på matriklen. Hele miseren vedrørende denne moselod i Gerå, handlede udelukkende om en enkelt skrivefejl - men afgørende - skrivefejl ved skødeskrivningen i ugerne op til Jens Christian Jensens afrejse i oktober 1869.

 

 

 

25.

 

Skøde af 25. sep. 1869 - læst 7 okt. 1869

- Dronninglund Herred Skøde- og Panteprotokol, SP 15, ff 264, 264b

 

Vedr. salg af teglværket med beboelse og tørrelade på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt til Niels Christian Andersen - udstykket fra matr.nr. 6. Med i handlen fulgte 2 moseparcellerne vest for Gerå By  - matr. 12f og 12g - som blev udstykket fra matr.nr. 12c.

 

Anmærkninger i margin: Se nedenfor

 

©

 

For Documenter af Første Klasse som angaar 600 Rdl. Stempel Tarif No. 19, Vaabenstempel, For Documenter af Anden Klasse som angaar 2400 Rdl. Taxt: 4 Rdl. Christian Sørensen, Skjøde

 

Undertegnede Jens Christian Jensen sælger og ved dette mit Skjøde overdrager og aldeles afhænder til Niels Christian Andersen følgende mig tilhørende Eiendomme, nemlig:

 

a . Parcellen Matr.No. 6b af Fjeldgaard i Dronninglund Sogn med Bygninger af Vaaningshuus samt et Teglværkshus med Tørrelade samt underliggende Jorder af Hartkorn 1 Skp. 0 Fjdk. ½ Alb, Gammelskat 61 Skilling, hvilken Parcel tilhører mig efter Skjøde tinglæst 7. October 1847 saaledes som den ved Udstykningsapprobation af den 6. Marts 1862 er tilladt udparcelleret.

b . Parcel Matr.No. 12f af Gjeraa By ligeledes Dronninglund Sogn, uden Hartkorn eller Gammelskat,  tilladt udstykket fra Matr.No. 12c ved Udstykningsapprobation af 27. April 1868, og

c. Parcel Matr.No. 12g af bemeldte Gjeraa uden Hartkorn eller Gammelskat, tilladt udstykket ogsaa ved nævnte Approbation af 27. April 1868.

 

Eiendommene tiltrædes 1ste November d.A. af Kjøberen samt tilsvarer alle Skatter og Afgifter der fra i dag af opkræves. I Kjøbet medfølger Parcellernes Sæd, Avl og Afgrøde saavelsom Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, ligeledes medfølger Husets Bord og Bænk samt et Sengested og det ved Teglværket værende Inventarium. 100 Lispund Rughalm skal fremdeles medfølge.

 

Kjøbesummen er accorderet til 600, skriver Seks Hundrede Rigsdaler Rigsmønt og da samme berigtiges af Kjøberen ved en første Panteobligation, som tinglæses paahæftede den solgte Eiendom, samtidig med dette Skjøde, saa tilhører førnævnte Parceller m.m. Niels Christian Andersen med fuldstændig Eiendomsret, saaledes som jeg selv har eiet samme ifølge førnævnte Skjøde paa Parcel Matr.No. 6b samt ifølge særlige Skjøde til mig paa de tvende andre Parceller, hvilke sidstmeldte Skjøde behørigen er tinglæste inden Dronninglund Herredsret

 

Af Parcel Matr.No. 6b svares Afgift til Sognets Skoler efter Fundats af 28 aug. 1719. Tiender ere afløste ved bestemte aarlige Vederlag hvorom Tinglæsning er foregaaet, og bemærkes, som Kjøberen bekjendt, den Retsanmærkning paa Skjødet paa Parcel Matr.No. 6b, at en tidligere Eier af Stedet Fjeldgaard ikke har havt tinglæst Adkomst, samt at den i Skjødet paaberaabte Kjøbecontract ikke ved Tinglæsning er foreviist. Dets til Bekræftelse har jeg undertegnet dette under mit Hjemmelsansvar udstedte Skjøde i Overværelse af 2de Vitterlighedsvidner. P.t. Sæby, den 25 September 1869

Jens Christian Jensen

Til Vitterlighed: L. Abel     I. Mortensen

 

Hermed følger Attest saalydende: ”I en Eiendomshandel imellem Jens Christian Jensen og Niels Christian Andersen er betalt 8 Skilling til Sognet Fattige. Gjeraa, den 29. September 1869. Peder Christian Jensen, Sogne Raads Mand”

 

----o-----

 

Anmærkninger og tilføjelser i margin:

 

1. Forinden dette Skjøde er forsynet med Amtets Paategning til Tinglæsning, og denne Paategning derefter er noteret i Pantebogen, kan den stedfundne Tinglæsning ikke have nogen Retsvirkning

2. Iøvrigt bemærkes, at for Matr.No. 6b er tinglæst Overdragelse af den paa Eiendommen værende Sandflugtsstrækning til fremtidig Vedligeholdelse.

3. Tvende tidligere Eiere af Matr.No. 12f og 12g mangle tinglæst Adkomst og paa disse hviler aarlig Afgift til Dronninglund Sogns Skoler efter Fundats 28. Aug. 1719.

4. Om Tiendens Afløsning er intet tinglæst.

5. Sælgeren har ikke tinglæst Adkomst paa nogen Tiende af Matr.No. 6b

6. Forsaavidt angaar den manglende Amtspaategning annulleres 23. Mai 1870 i Henhold til Paategning saalydende: "Paategnes til Tinglæsning i Henhold til Indenrigsminisyeriets Skrivelser af 1. Marts 1862 og 7. April 1868, Hjørring Amt, den 10. Febr. 1870. P.A.V. Chr. Mühle, fin.

 

 

 

 

26.

 

Aflyst Lejekontrakt  6 okt. 1869 - læst 21. okt. 1869

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 15, f 170

 

Vedr. lejekontrakt af 27 juni 1850 - læst 4 juli 1850 - til Hans Peter Larsen på en hedelod

 

©

 

Aflyst Leiecontract. Paategning paa Leiecontract fra Jens Christian Jensen Fjeldgaard i Dronninglund Sogn til Hans Peter Larsen, læst 4 Juli 1850, protocolleret Litra 0 Fol.143:

 

”Vi underskrevne Jens Christian Jensen Fjeldgaard som Eier og Hans Peter Larsen som Leier vare gjensidigen forenede om at ophæve nærværende Leiecontract og kan aflyses og udslettes af Protocollen.

 

 Bolleskov, den 6 October 1869.      Jens Christian Jensen Fjeldgaard,

 

Som Leier Hans Peter Larsen m. ført Pænd.

 

Til Vitterlighed:  Niels Christian Larsen.   Hans Jensen.

 

 

 

 

27 .

 

 Skøde af 26. juni 1870 - læst 21 juli 1870

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 15, f 569b, 570

 

Vedr. salg teglværk med bebyggelse på matr.nr. 6b af Fjeldgaard, Vester Melholt samt 12f og 12g af Gerå fra Niels Chr. Andersen til Jens Martin Christensen. Niels Chr. Andersen havde købt teglværket blot 9 måneder tidligere for blot 600 rigsdaler.

 

©

 

Stempelmærke 2 Rd. 2 Rd. 2 Rd. 32 Sk. 32 Sk, Sæby. 23. Juni 1870. skr. Chr. Sørensen Larsen. Skjøde.

 

Underskrevne Niels Christian Andersen, Parcellist af Fjeldgaard i Dronninglund Sogn tilstaar herved og gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skjøder og aldeles overdrager fra mig og Arvinger til Jens Martin Christensen af Snørholt følgende mig tilhørende og i Dronninglund Sogn beliggende Eiendomme med paastaaende Bygninger og Teglværk, som i den nye Matrikel under 6b af Fjeldgaard er anført for Hartkorn 1 Skj 0 Fdk ½ Alb, Gammelskat 61 Sk, Matr.No. 12f og 12g af Gjeraa Bye uden Hartkorn og Gammelskat, tilligemed sammes Anparter i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende, Bygningernes muur- og nagelfaste Ting og de Teglværket tilhørende løse Gjenstande.

 

Og da Kjøberen, bemeldte Jens Martin Christensen har betalt mig den accorderede Kjøbesum, 1000 Rdl, skriver Et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, dels ved contant og dels ved at overtage de i Eiendommen indestaaende 1st Prioritetsgjæld til Jens Christian Jensen for 600 Rd., saa skal de ham herved solgte Eiendomme med sammes Anparter i Konge-, Kirke-, Korn- og Qvægtiende herefter tilhøre ham og Arvinger med de samme Herligheder, Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed jer har eiet disse ifølge Skjøde af 25 September 1869, tinglæst 7 Oktober, dernæst og hvorefter jeg hjemler ham det solgte anmærkningsfrit og efter Loven fri for min og Enhvers Tiltale.

 

De solgte Eiendomme tiltrædes af Kjøberen 24. dennes. og indtil hvilken Tid jeg udreder alle Skatter og Afgifter af samme. De solgte Jorder paahvile Afgift til Dronninglund Sogns Skoler efter Fundats 28de August 1719, og bemærkes det med Hensyn til Matr.No. 6b, at en tidligere Eier af Fjeldgaard har manglet tinglæst Adkomst. Mit Skjøde har ved tinglæsning erholdt Anmærkning om at for Matr.No. 6b er tinglæst overdragelse af de paa Eiendommen værende Sandflugtsstrækninger til fremtidig Vedligeholdelse, at tvende tidligere Eiere af Matr.No. 12f og 12g mangle tinglæst Adkomst, og at Sælgeren ikke har haft tinglæst Adkomst paa nogen Tiende af Matr.No. 6b, skjøndt denne Anmærkning maa være uberettiget, da dennes Skjøde af 20. Juni 1847, tinglæst 7. Oktober s.A, hjemle ham Eiendom af Stedet Fjeldgaard, hvoraf denne Eiendom er en Parcel.

 

Til Bekræftelse har jeg dette Skjøde egenhændigen underskrevet i Overværelse af tvende medunderskrevne 2de Vitterlighedsvidner.

 

Fjeldgaard Parcel i Dronninglund Sogn, d. 26. Juni 1870.    Niels Christian Andersen

 

Til Vitterlighed:     P. Mørck.    Niels Peter Jensen.

 

 

 

 

28.

 

Aflysning af forpagtningskontrakt 1878 - læst 11. januar 1883

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 22, pp 97, 97b

 

Vedr. forpagtningskontrakt af 26. juli 1857 ang. skovparcel i Bolleskov tilhørende Søren Jensen Møller, Bollegaard, som efterfølgende havde solgt gården til sønnen, Jens Sørensen Møller. Se evt. brev dateret 13. marts 1878 i artiklen "Fjeldgaards Breve" 

 

©

 

 

Aflyst Forpagtningscontract af 26. Juli 1857 , læst 27. Aug. 1858 mellem Gaardeier Søren Jensen Møller af Bollegaard og Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov, protokolleret Q 314.

 

”Jeg undertegnede Forpagterske Jens Christian Jensens Hustru Ane Margrethe Christensdatter erklærer herved paa min nævnte Mands Vegne i Henhold til Bemyndigelse fra ham i Skrivelse af 13. Marts 1878, at denne Contract i det selv er ophævet og frafalder al Ret efter samme, saa at den nuværende Eier Jens Sørensen Møller for Eftertiden skal have uhindret Brug og Besiddelse af det, der her nævnt Gjenstand for denne Kontrakt.”

 

Bolleskov, den...., underskrevet Ane Margrethe Christensdatter.

 

Til Vitterlighed            Jens Christian Christensen    Niels Sørensen Møller.

 

------o------

 

Underskrevne Jens Christian Jensen kvitterer herved i Henhold til den paa Dronninglund Herredsting, den 6. Juli d.A ved Tinglæsning af Skøde til mig paa Matr.No. 2ab i Bolle m.fl. producerede i Pantebogen Litra BB folio 774 indførte Fyldmagt, foranstaaende Document til Aflysning i Retten og Udslettelse af Pantebogen.

 

Bolleskov, den 30. Nov. 1882       Jens Christian Jensen.

 

 

 

29.

 

Følgende skøde er modtaget fra  Frank H. Pedersen, Ulsted:


 

Skøde af 5 juli 1882 - læst 6. juli 1882

- Dronninglund Herredsfoged, Skøde- og Panteprotokol, SP 21, pp 773, 773B, 774

 

Vedr. den unge Jens Christian Jensens køb af Fjeldgaard omfattende matr.nr. 2ab, 2ac, 2c og 39h af Bolle Fjerding samt 12h og 12 i af Gjeraa Strand Fjerding.

 

 

©

 

1 Stempelmærke 10 Kroner, 1 do. 4 Kroner, Sæby d. 5 juli 1882, N. C: Bertelsen, Stempel Tarif No. 37, Vaabenstempel Taxt 72 Kroner, N. C. Bertelsen, Skjøde.

 

Underskrevne Jens Christian Christensen af Meisig skjøder og overdrager herved i henhold til vedlagte 2 Fuldmagter af 11. Januar og 16. Marts d.A fra Jens Christian Jensen (Fjeldgaard) til dennes Søn Jens Christian Jensen efternævnte J. C. Jensen (Fjeldgaard) tilhørende Eiendomme i Dronninglund Sogn, nemlig:

 

       Matr.No.                                                      Hartkorn                            Gammelskat

2ab i Bolle Fjerding                                  -         -        -        1 ½ Alb

2ae       - do-                                              -         -      3 Fjrd    -                    2 Rdl 35 S

2c         - do-                                              -       3 Sk   1 Fjrd  2 ¼ Alb          6 Rdl 62 S

39b       - do-                                              -           -    1 Fjrd  2 ¾ Alb                   21 S

12h   Gjeraa Strand Fjerding                   -           -       -          -                               -

12i        -do-                                              -           -       -          ¼ Alb                     1 S

 

 

med paastaaende Bygninger med mur- og sømfast Tilbehør, Anparter i Konge- Kirke-, Korn- og Kvægtiende, Besætning, Inventarium, Ind- og Udbo, alt saaledes som det er Kjøberen overleveret og af ham taget i Besiddelse.

 

Købesummen 8000 Kroner, skriver Otte Tusinde Kroner, er berigtiget derved, at Kjøberen har overtaget den Eiendommen ifølge Obligation tinglæst 11 Juli 1878 paahvilende Prioritetsgjæld 2000 Kroner, som han forrenter og indfrier, har udstedt Obligation til Sælgeren Jens Chr. Jensen Fjeldgaard for 3000 Kroner og har fyldestgjort sine Søskende for de 3000 Kroner, som ifølge Fuldmagten skal udredes til dem. Bemeldte Eiendomme, der ansættes til Værdi 12.400 Kroner og Løsøregjenstande, som ansættes til værdi 2000, skulle saaledes herefter tilhøre Jens Christian Jensen med de samme Rettigheder, Skjøder og Forpligtelser, hvormed de hidtil har tilhørt hans Fader Jens Chr. Jensen (Fjeldgaard) ifølge Skjøder, tinglyste 26. Juli 1857, 25. April 1867 og 18. Juli 1867, i hvilken Henseende bemærkes, at der paahviler Eiendommen Afgift til Dronninglund Sogns Skoler ifølge Fundats af 28. August 1719 og at 2 tidligere Eiere af Matr.12h og 12i ( oprindelig skrevet ”12l” som er overstreget og rettet til ”12i”) med Tiendeanparter mangle tinglæst Adkomst og at Kjøberen skal respektere en utinglæst Leiekontrakt af 26. Juni 1869, hvorved Parcellerne matr. 12h og 12i (oprindelig skrevet ”12l” som er overstreget og rettet til ”12i”) i Gjeraa er bortleiede til Anders Olesen og Hustru. Til Bekræftelse med min Underskrift nærværende i Sæby den 5. Juli 1882. Jens Chr. Christensen.

         Til Vitterlighed    P. Hellum og Lars S. Christensen.

 

Medfulgte Fuldmagt med Tillæg saalydende:

 

Fuldmagt. Underskrevne Jens Chr. Jensen Fjeldgaard, hjemmehørende i Bolleskov, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark, men for Tiden opholdende mig i Wantroo, Saunders County, Nebraska, U S of America, befuldmægtiger herved Jens Christian Christensen, Meisig til at varetage mine Interesser i Danmark paa følgende Maade: Jeg tillader ham herved paa mine Vegne at overdrage og tilskjøde min Søn Jens Christian Jensen mine faste Eiendomme og Avl derpaa, imod at min Søn Jens Christian Jensen paa lovlig Vis udbetaler til:

    

Min Datter Else Marie Jensen den Sum 1000 Kroner ( Et Tusinde Kroner) kontant. Endvidere til:

Min Datter Karen Marie Jensen den Sum 1000 Kroner( Et Tusinde Kroner) kontant. Endvidere til min afdøde

Datter Margrethe Jensdatters Livsarvinger 1000 Kroner (Et Tusinde Kroner) kontant, og til

mig selv 3000 Kroner ( Et Tusinde Kroner) paa Panteobligation, hvilke overgives i nævnte Jens Christian Christensen Meisigs Hænder paa mine Vegne, og skulle førnævnte mig tilkommende 3000 Kroner indtil videre kunne indestaa i ovennævnte til min Søn Jens Christian Jensen overdragne Eiendom paa Prioritet næstefter ovennævnte til min to nævnte Døtre og Datter Margrethe Jensens efterladte Livsarvinger Summer, andragende tilsammen 3000 kroner ( Tre Tusinde Kroner) til 4 (fire) pro Cent pro anno Rente. Saaledes er min Villie og Ønske, og skal førnævnte Hr. Jens Christian Christensen Meisig i Henhold til nærværende Fuldmagt have Ret og Myndighed til at handle og underskrive paa mine Vegne med samme Rettighed som om jeg selv havde udført det. Dette tilstaar og bevidner jeg herved i Vitterlighedsvidners Overværelse med min egenhændige Underskrift og med de lovbefalede Attestationer. Jens Christian Jensen Fjeldgaard, Omaha, Nebraska, US., January 11th 1882. Wittnesses: Philip Boissen, G Myhlhausen (At Jens) crt Jens Christian Jensen Fjeldgaard, der er mig personlig bekendt, i Vidners og min Nærværelse egenhændig har underskrevet dette Document attesteres herved. Det Kgl. Vicekonsulat i Omaha den 11. Januar 1882. S. Jørgensen, Vicekonsul (Segl). Fremlagt i Skifteretten 5. Juli 1882. Chr. Ravnkilde.

 

Tillæg til min Fuldmagt til min Søn Jens Christian Jensen af Januar 1882. Ovennævnte Fuldmagt, nu beroende paa Dronninglund Herredskontor, ønsker jeg skal ved Magt at stande, men dog med det Tillæg, at jeg overdrager og tilskjøder til ovennævnte min Søn, Jens Christian Jensen paa de i Fuldmagten nævnte Betingelser foruden den der nævnte Eiendom med Avl derpaa, tillige det til Boet henhørende Løsøre, nemlig Besætning, Ind- og Udbo. Ligeledes giver jeg ham fuldstændig Fuldmagt - til at kvittere for alle udestaaende Boet tilhørende Fordringer. Omaha, Nebraska, March 16. i 1882. Jens Christian Jensen Fjeldgaard.

 

At Jens Christian Jensen Fjeldgaard, som er mig personlig bekjendt, har i Vidners og min Nærværelse egenhændig underskrevet dette Tillæg til forudgaaende Document. Det Kgl. Danske Vicekonsulat 15 Marts 1882. S. Jørgensen, Vicekonsul, Vidner: Philip Boisen, G. Myhlhausen. Fremlagt i Skifteretten den 5. Juli 1882.

 

 

 

 

30.

 

Skøde af 5. dec. 1884 - læst 24. jan. 1889

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 25, f 679

 

Vedr. den unge Jens Chr. Jensens salg af de sidste moselodder i Gerå, nemlig parcellerne 12h og 12i, Gjeraa, Strandfjerding til Jens Thomsen

 

Kommentar:  Til parcellerne blev der ved tilkøb 21 maj 1900 tillagt en parcel, matr.nr. 12o, som i skødet tinglæst 31 maj samme år, er beskrevet som den vestlige del af Fælledlodden. Sælgeren var skolelærer A. Pallesen, Gerå, som ejede arealet matr.nr. 12a umiddelbart øst for de fjeldgaardske parceller Anm. i margin: ”Det er ikke godtgjort, at den ommeldte Leiekontrakt er ophævet med påtegning samme dato til panteobligation af 5. juli 1882

 

Se i øvrigt Jens Christian Jensen Fjeldgaards brev dateret 28. juli 1890 til datteren Karen i artikel ”Fjeldgaards Breve”. Heri skriver han: ”jeg har tillige laant ham ( sønnen Jens Christian Jensen ) min obligation for at faa Røl-Hanses Parcel ud af Pantet for at give Skjøde

 

 

©

 

Paategning paa Panteobligation af 5. Juli 1882, læst 6 . s.M. mellem Jens Christian Jensen af Bolleskov og Jens Christian Jensen Fjeldgaard, fortiden i Omaha, Nebraska i Nordamerika, for 3000 Kr., protokolleret BB 774: Herved samtykkes i, at Parcellerne

 

Matr.No. 12h   af Hartkorn                                         -    -     -    -                          -     

        -       12i        -do-                                                -    -     -  ¼ Alb            1 Skilling

 

begge med Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende udgaae af Pantet til Jens Christian Jensen Fjeldgaard i Nordamerika, Fremont, Nebraska.

 

.....................................

 

1 Stempelmærke 10 Øre, Sæby, d. 4. December 1884, N. C. Bertelsen, Stempel-Tarif No. 12 Taxt 3 Kr. 30 Øre. Skjøde.

 

Jeg underskrevne Jens Chr. Jensen sælger, skjøder og herved overdrager til Jens Thomsen af Gjeraa følgende mig efter Skjøde, tinglæst 6. Juli 1882 tilhørende Parceller i Gjeraa, Dronninglund Sogns Strand Fjerding, nemlig:

 

Matr.No 12h af Hartkorn 0 Tdr. 0 Skj. 0 Fdk. 0 Alb.         Gammelskat   0 Rd 0 Sk

     -do-   12i         -do-                                      ¼   -                      -do-         -     1 Sk

 

med Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende samt Bygning. Kjøbesummen er accorderet til 500 Kr., skriver Fem Hundrede Kroner, og er berigtiget ved kontant Betaling af 200 Kr. og Udstedelse af Panteobligation for 300 Kroner, hvorfor ovennævnte Eiendom nu skal tilhøre Kjøberen med fuld Eiendomsret og med samme Rettigheder og almindelige Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Eiendommen, som Kjøberen har modtaget, og hvoraf han fremtidig svarer Skatter og Afgifter, hjemler jeg efter Loven. Den paa Eiendommen hvilende aarlige Afgift efter Fundats 28 August 1719 tilsvarer Kjøberen. Den anslaaes af Hensyn til Stempel til 15 Øre aarlig. Det bemærkes, at det Solgte er under Pant for 3000 Kr., og at 2 tidligere Eiere deraf mangle tinglæst Adkomst. Den i mit Skjøde ommeldte Leiekontrakt af 26. April 1865 paa Parcellerne, hvilken ikke har været tinglæst, er ophævet.

 

Til Vitterlighed med min Underskrift vidnesfast, Bolleskov, den 5 December 1884,  Jens Christian Jensen.

 

Til Vitterlighed:                 Jens Chr. Jensen.           Søren Chr. Pedersen.

 

Paategnes til Tinglæsning, Hjørring Amt, den 16. Januar 1889. P.A.V. - V. H. Thomsen, fin.

 

Det Solgte er nu udgaaet af Pantet for ovenmeldte 3000 Kr., Sæby, den 23. Juni 1889 for Vedkommende.

 

 

 

31.

 

Følgende lejekontrakt er modtaget fra  Frank H. Pedersen, Ulsted:

 

Lejekontrakt af 13. april 1889 - læst 23. jan. 1890

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 26, f  334, 334b

 

Vedr. Mary Jensen Fjeldgaards leje af Lundens Hus

 

Overskrevet med teksten: 13/4 1913 - Udslettet 3B - A1770

 

©

 

1 Stempelmærke 10 Øre, 1 do 5 Øre, Kobbermøllen, d. 20/4 1889, C. Gravesen, Sognefoged. Leiekontrakt.

 

Oprettet imellem Lars Christian Jacobsen af  Lunden og Mrs. Mary Jensen Fjeldgaard, Fremont, Dodge County i Nebraska, Nordamerika.

 

1. Jeg, Lars Christian Jacobsen bortleier herved fra Dags Dato at regne et mig ifølge Skjøde tinglæst d. 17 December 1868 tilhørende Hus paa Eiendommen Matr.No. 36 i Overdorf Fjerding, Dronninglund Sogn, Lundens Hus kaldet, til Mrs. Mary Jensen Fjeldgaard, Fremont, Dodge County, Nebraska, Nordamerika, med den til Huset hørende og til Peder Martinus Thomsens hidtil leiede Eiendom ca. 6 Tdr. Land, samt et Stykke med til dels opdyrket Jord paa vestre Side af Mølleveien, der langs imod denne udgjør  en Længde af 100 Favne og en Side af 60 Favne langs søndre Side af den gamle Landevei, og endelig et Stykke Jord paa den nordre Side af den sidstnævnte Vei, der langs med Veien har en Brede af 24 Favne og en Længde af 80 Favne langs med Niels Christian Hansens Eiendom, og nævnte Længde og Brede have de 2 sidstnævnte Stykker Jord paa de Lodder, som ikke er betegnet, men Skjælene er anviste og betegnet med Skjælstene.

 

2. Jordlodderne har Leieren Frihed at bruge til Sæd og Græsning efter eget Godtbefindende med Bemærkning, at Leieren ikke maa lade Gødning, Foder, Lyng eller Tørv komme fra Eiendommen; skeer dette er Leieretten forbrudt og Leieren forpligtet til at erstatte Eieren det derved Eiendommen paaførte Tab.

 

3. Af Bygninger tilhører 6 Fag Eieren, som Leieren skal holde i forsvarlig Stand i alle Maader, og ligeledes i Fratrædelsestilfælde skal han aflevere de 6 Fag i god Tilstand. Har Leieren tilbygget eller opført senere Bygning, er han ved Fratrædelse af Leien berettiget til at lade flytte disse, bare han aflevere de nævnte 6 Fag i forsvarlig Tilstand.

 

4 Leieren har Ret til Fremleie af saavel Hus som Jordtilliggende til Børn eller andre, som er forsørgelsesberettiget i Dronninglund Kommune, mod at Eieren hver Gang Fremleie sker udbetales 20 Kr. - skriver Tyve Kroner - foruden den aarlige Leieafgift, og den nye Leier kommer da i samme Forhold til Eieren som Nærværende og tidligere Leiere.

 

5. Af den herved leiede Eiendom betaler Leieren aarlig 20 Kr. - skriver Tyve Kroner - der erlægges paa Eierens Bopæl hvert Aars 1st November og 1st Mai - hvergang med Halvdelen. Første Gang d. 1. Mai førstkommende.

 

6. Alt af det Leiede faldende Skatter og Afgifter udredes af Eieren.

 

7. Leieren maa græsse sine egne Kreaturer samt tage det til eget Brug fornødne Lyng i Eierens Hede, som støder mod den leiede Eiendom.

 

8. Leieren og hans Hustru kan ikke af Eieren opsiges til Fraflyttelse, saa længe den betingede aarlig Leie erlægges i rette Tid og Leieren iøvrigt holde sig Kontrakten efterrettelig.

 

Saaledes er denne Leiekontrakt indgaaet, og forpligter vi os - baade Eier og Leier - under alt lovligt at holde os den efterrettelig, og skulde Søgsmaal indtræffe, underkaster vi os den ved Forordning af 25 Januar 1828 gjældende hurtige Retsforfølgning. Det bemærkes, at den herved bortleiede Eiendom er under Pant for Gjæld, og at noget Jord med Bygninger af bemeldte Matrikelnummer tidligere er bortleiet, samt at paa Eiendommen hviler Afgift til Sognets Skolevæsen efter Fundats af 28. August 1719.

 

Originalen af denne Kontrakt forbliver i Leierens og en Gjenpart i Eierens Værge. Dette til Bekræftelse med vore egenhændige Underskrifter i Vidners Overværelse:

 

P.t. Lundens Hus, den 13 april 1889.     Lars Christian Jacobsen, Eier

 

Mary Jensen Fjeldgaard ved Jens Christian Christensen Meisig.

 

Til Vitterlighed:                      Simon Jensen.               Thomsen.

 

 

 

32.

 

Følgende lejekontrakt er modtaget fra  Frank H. Pedersen, Ulsted:

 

Fremlejekontrakt af 13. april 1889 - læst 23. jan. 1890

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol, SP 26, f  333, 333b, 334

 

Vedr. fremleje af Lundens Hus fra Mary Jensen Fjeldgaard til Jens Peter Hansen

 

Anm. i margin: Den indbemeldte Dags Dato tinglæste Lejekontrakt har erholdt følgende Retsanmærkning:

" Hvorvidt tidligere tinglæste Brugskontrakter  for dele af Ejendommen måtte være til Hinder for den ved nærværende Kontrakt foretagne Disposition kan ikke ses af Pantebøgerne. Det er ikke godtgjort, at Jens Chr. Christensen Meisig har været berettiget til at på  indgaa Kontrakt på angivne Lejerindes Vegne. Der er tinglæst deklaration, hvorefter Hjørring Amts Vejvæsen har ret til Grusgravning og Færdsel. I Følge Forordning af 21. april 1847  ere Lejekontrakter om Dele af en Ejendom for længere Tid end 50 Aar uden Retsgyldighed, når lovlig Frastykning ikke har fundet sted."

Derhos bemærkes, at Lejerinden er under Pant for Gjæld, og at der paahvile Ejendommen Afgivt til Dronninglund Sogns Skoler ifølge Fundats samt at Jens Chr. Christensen ikke har produceret Fuldmagt fra Mary Jensen Fjeldgaard”

 

©

 

 

1 Stempelmærke 10 Øre, 1 do , 5 øre, Kobbermøllen d. 27/4 1889 C. Gravesen, Sognefoged, Leiekontrakt.

 

Jeg underskrevne Mrs. Mary Fjeldgaard, Fremont, Dodge County, Nebraska, Nordamerika, der dags dato ved Leiekontrakt er blevet Leier af et Hus med Jordtilliggende af Matr.No.36 i Overdorf Fjerding, Dronninglund sogn, overdrager hermed med Eieren Lars Christian Jakobsens Samtykke Brugen af bemeldte leiede Ejendom til min Svoger Jens Peter Hansen og Hustru Karen Marie Jensen mod, at han overtager og opfylder Lejekontaktens Indhold i alle Maader og rette Tid betaler til Ejeren af den leiede Ejendom, den aarlige Afgift 20 Kroner, skriver tyve Kroner, som erlægges paa Ejerens bopæl hvert Aar, 1. Maj og 1. November. Endvidere overleverer og lover jeg bemeldte Jens Peter Hansen efternævnte Besætning og Inventarium, nemlig:

 

2 Køer vurderet til

150 Kr.

1 Kalv

 16 -

1 Faar og 1 Lam

 16 -

1 Vogn

 10 -

1 Hakkelseskære/sigte

  2 -

1 Radsaamaskine

 20 -

1 Kakkelovn med Ovn

 10 -

1 Grubegryde til 4 Sk.

 10 -

1 Hjulbør

  5 -

1 Grusskovl, 1 Spand og 1 4-flenet Greb

  4 -

1 Egetræsdragkiste

 15 -

1 Klædeskab

 16 -

2 Sengesteder

 10 -

2 Stole og 1 Bord

  7 -

1 Stueuhr

  5 -

2 Jerngryder og 1 Jernhank

  3 -

2 Æltekar og 1 Kærne

  2 -

2 Vandspande og 1 Saltkar

  4 -

1 Øltønde og 1 Bærkar

  3 -

1 Vaskekar, 1 Lampe og 1 Løgte

  4 -

1 Skoveøxe  og et Sæt Studeseletøj

  3 -

1 Vævmed Tilbehør

  6 -

4 Høner

  4 -

                                        tilsammen

325 Kroner

 

 

Foranstaaende Besætning og Inventarium vedgaar jeg, Jens Peter Hansen, at have modtaget ligesom Brugen af den foranførte leiede Ejendom med Bygninger, hvoraf jeg forpligter mig til som ovenanført at svare til Ejeren af det lejede jordtilliggende 20 Kr. aarligt og erlægge disse paa hans Bopæl hvert Aar 1. Mai og 1. November hver gang med det Halve. Ligesaa forpligter jeg mig ogsaa til hverken at udleie, udlaane eller pantsætte nogen Del af det jeg har modtaget, ei heller at lade samme ske nogen Vold eller Overlast, men stedse stræbe at holde alt i den Orden og Stand indbefattet Bygninger og Eiendommens Drift, som det er nu, jeg modtager det. Og saaledes der vedgaar og forpligter jeg mig til, at hvor jeg ikke holder mig Kontrakten efterrettelig enten ved ikke at erlægge Afgiften i rette Tid, holde Bygninger forsvarligt vedlige, Eiendommen i Drift, holde Besætningen i god Tilstand, da at have min Leieret forbrudt og uden nogen som helst Rettergang at fraflytte Pladsen, samt at erstatte al mulig Tab.

 

Jeg, Lars Christian Jacobsen, Eier af Lunden og af den i nærværende Kontrakt ommeldte Eiendom sanktionere herved denne Kontrakt, ligesom jeg indrømmer for mig og efterkommende Eiere af Eiendommen, at tilsvare Leierinden Mrs. Mary Jensen Fjeldgaard af Nordamerika skulde afgaa ved Døden forinden Brugeren Jens Peter Hansen, da maa han og hans Hustru Karen Marie Hansen vedblive Brugen af Bygningerne og Jordtilliggende paa deres Livstid, imod at opfylde Kontraktens Indhold. Bliver Kontrakten derimod ikke opfyldt, skal de uden nogen som helst Søgsmaal fraflytte Huset og Eiendommen.

 

Jeg, Jens Peter Hansen, forpligter i et og alt at holde mig efterretteligt denne Kontrakts Bestemmelser.

 

Bekræftes i Vidners Overværelse. P.t. Lundens Hus, den 13. April 1889.

 

Jens Peter Hansen m.f.p., Bruger;        Lars Christian Jacobsen, Ejer;

 

Mary Jensen Fjeldgaard ved Jens Christian Christensen, Leier

 

 

 

33.

 

 Købekontakt og skøde af henholdsvis 22. april 1904 og 30. jan. 1905

- Dronninglund Herred, Skøde- og Panteprotokol,  SP 36, f 258b, 259

 

Vedr. salg af matr.nr. 39b, Bolle Fjerding fra Jens Christian Jensen til O. C. P. Ovesen

 

©

 

Stempel 5 Kr. 20 Øre. Imellem undertegnede Husmand Jens Christian Jensen af Bolleskov som Sælger og Ove Chr. Peter Ovesen som Køber er indgaaet følgende Købekontrakt:

 

Jeg Jens Christian Jensen sælger og afhænder herved til bemeldte O. C. P. Ovesen den mig i følge Skøde af 5. Juli 1882, tinglæst den 6. s.M. tilhørende ejendom, Matr.No. 39b i Bolle fjerding, Dronninglund Sogn, at Hartkorn 1 Fdk. 2 ¾ Alb. og Gammelskat 43 Øre, tilligemed Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende. Handelen er indgaaet paa følgende Vilkår:

 

1. Ejendommen sælges med alle almindelig Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed og hvorunder jeg har ejet den, idet bemærkes, at der paahviler samme Afgift  i Følge fundats 28 august 1719, hvilken Afgift anslaas ej at overstige 10 Øre aarlig.

2. Tiltrædelsen sker straks, og udreder Køberen af Ejendommen fremtidig gaaende Skatter og Afgifter.

3. Købesummen er akkorderet til 775 Kr. hvilke Syv Hundrede Syv Ti Fem Kroner betales skadesløs men uden Renter i 11. December Termin d.A. mod at erholde anmærkningsfrit Skøde.

4. De med Handelen forbundne Omkostninger deles, hvorimod jeg bekoster Parcellens Frigørelse for Pantegæld.

5. I Søgsmaalstilfælde er den hurtige Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 anvendelig.

 

Jeg Ove Chr. Peter Ovesen tiltræder herved foranstaaende Kontrakt, som jeg forbinder mig til nøje at opfylde. - Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnesfast.

 

p.t. Dronninglund den 22. April 1904.      Ove Chr. Peter Ovesen.   Jens Chr. Jensen

 

Til Vitterlighed:                    Johs. Weyhe              Kn. Christensen

 

Skøde : Da den akkorderede Købesum er berigtiget, saa skøder og overdrager jeg herved til Køberen Ove Chr. Peter Ovesen den ovennævnte Ejendom, Matr.No. 39b i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn, af Hartkorn 1 Fdk.. 2 ¾ Alb., hvilken ejendom med anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende herefter skal tilhøre ham med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed og hvorunder den hidtil har været ejet, idet herom henvises til Købekontraktens Post 1.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast.

 

p.t. Dronninglund den 30. januar 1905         Jens Chr. Jensen

 

Til Vitterlighed:            Johs. Weyhe      Kn. Christensen

 

 

 

34.

 

Skøde af 5. april 1906 - læst 19. april 1906

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol,  SP 36, f 794b

 

Vedr. Jens Christian Jensens salg Fjeldgaard i Bolleskov med de tilbageværende parceller: matr.nr. 2ab, 2e og 2c.

 

Arealet på disse parceller udgjorde ca. 41 Tdl. iflg. matrikelkortet 1812-1856 over Bolle Fjerding Den omtalte panteobligation paa 3000 kr. er tinglæst samtidigt og protokolleret i SP 36, ff 794b, 795

 

©

 

Stempel 61 Kr. 20 Øre. Skøde.

 

Undertegnede Boelsmand Jens Christian Jensen af Bolleskov sælger og afhænder herved til Peter Vilhelm Nielsen af Asaa den mig ifølge skøde af 5. Juli 1882, tinglæst den 6. s.M. tilhørende i Bolle Fjerding, Dronninglund Sogn beliggende Ejendom, skyldsat under:

 

Matr.No 2ab i Bolle Fjerding            -         -        -        1 ½ Alb                en samlet

        -     2ae       -do-                          -         -      3 Fdk    -                          Ejendom

        -     2c         -do-                         -      3 Sk   1 Fdk  2 ¼ Alb         

 

med Anpart i Konge-, Kirke-, Korn- og Kvægtiende paastaaende Bygninger, disses mur- og nagelfaste Genstande, Besætning og Inventarium, Avl, Afgrøde og Gødning, samt Andel i Andelsmejeri fra 11. Juni d.A at regne - alt for en Købesum af 13850 Kr. hvoraf 4850 regnes for det medfulgte Løsøre.

 

Og da disse Tretten Tusinde Otte Hundrede Halvtreds Kroner ere berigtiget ved at Køberen overtager og fremtidig forrenter den paa Ejendommen til Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere hvilende Pantegæld stor 6300 Kr. med solidarisk Ansvar og øvrige statutmæssige Forpligtelser, saaledes at det afdragne og Andelen i Reservefonden falder ham tilgode, at han i Dag betaler kontant 4550 Kr., og at han for Resten eller 3000 Kr. til mig har udstedt en Obligation, hvorved gives 2. Prioritets Panteret i det afhændede, saa skøder og overdrager jeg herved til bemeldte Peter Vilhelm Nielsen den ovennævnte Ejendom, som herefter skal tilhøre ham med alle de almindelige Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed og hvorunder den hidtil har været ejet, idet bemærkes, at der paahviler samme Afgift i Følge Fundats 28 August 1719, hvilken Afgift anslaaes ej at overstige 70 Øre aarlig. Iøvrigt er Overtagelsen sket paa Vilkaar, at Køberen, der straks tiltræder Ejendommen, udreder de heraf fremtidig gaaende Skatter og Afgifter, og at vi i Forening betaler de med Skødets Udstedelse, Stempling og Tinglæsning forbundne Omkostninger, hvorimod Obligationen til mig bekostes alene af Køberen.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast.

 

p.t. Dronninglund, den 5. April 1906    Jens Christian Jensen

 

Til Vitterlighed:    Søren Andersen          Jens Severin Jensen

 

 

 

35.

 

Aflysning af lejekontrakt af 11 dec. 1912 - læst 18. feb. 1913

- Dronninglund Herreds Skøde- og Panteprotokol (3B - A.1770) SP 47, s 37

 

Vedr. lejekontrakt af 13 april 1889 fra Lars Chr. Jacobsen til Mary Jensen Fjeldgaard på Lundens Hus

 

 

©

 

A.1770 - Aflyst Lejekontrakt ( protokolleret GG 334)

 

Ved Lejekontakt af 13. April 1889 bortlejede L. C. Jacobsen et Stykke Jord af Matr.No. 36 af Overdorf Fjerding, Dronninglund Sogn, til Mary Jensen Fjeldgaard for en aarlig Leje af 20 Kr. Denne Lejekontrakt er tinglæst den 23 Januar 1890, og Retten efter den er ved tinglæst Transport overdraget til Jens Peter Hansen af Lundens Hus (GG 334).

 

Underskrevne Enke Karen Marie Hansen af Lille Skoven, der har overtaget Boet efter min afdøde Mand fornævnte Jens Peter Hansen, tillader mig herved at kvittere for fornævnte Lejekontrakt og at begære den aflyst og udslettet af Pantebogen. En Skifteudskrift vedlægges til Forevisning.

 

Lille Skoven pr. Ulsted, den 11 December 1913,   Ærbødigst Karen Marie Hansen

 

- o-

 

Medfulgte saalydende :

 

Extrakt-Udskrift af Dronninglund Herreds Skifteprotokol

 

Aar 1913, den 30 Oktober Formiddag Kl. 10 blev Dronninglund Herreds Skifteret sat paa Herredskontoret af den ordinære Skifteforvalter med nedentegnede Vidner, hvor der foretoges:

 

Dødsboet efter Jens Peter Hansen af Lundens Hus, død 28/6 1898.

Der fremlagdes en Skrivelse af 3 ds. fra Sagfører Hilling, Dronninglund, samt Begæring af 30 f.M. fra Enke Karen Marie Hansen.

 

-o-

 

Da Skifteretten intet havde at erindre mod den fremsatte Begæring, blev Boet efter Jens Peter Hansen udlagt hans Enke for Begravelsesudgifterne.

 

Forretningen sluttet. Skifteretten hævet.                                                

 

Vidner:  O. C. Knudsen.        A. Andersen.       Frederiksen.

 

Extrakt-Udskriftens Rigtighed bekræftes.

 

By- og Herredsfogedkontoret i Sæby, d. 10 December 1913.   O. C. Knudsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.07 | 17:29

Chr Alfred Johansen

...
13.08 | 17:30

Ja. Jeg synes også der er vist et menneskeligt ansigt i hele forløbet.

...
13.08 | 14:33

Deter en grusom historie. Dejligt at se, ar der blev gjort så meget ud af vidneudtalelser, hvor hvor der blev plads til Siigs kommentar.
M.v.h. Henny

...
15.06 | 11:59

Det var så lidt. Det var en helt speciel oplevelse at finde Helene Margrethe.

...
Du kan lide denne side